Ik Zal Geen Verdrietige Kerst Hebben (I’ll [Not] Have a Blue Christmas: Reasons to Rejoice and Be Happy This Christmas)

Elk jaar opnieuw beleven wij allemaal, goedschiks of kwaadschiks, de feestdagen. Van half november tot begin januari verandert ons leven – we beleven verheugende dingen, maar ook stress en vermoeidheid. Spanningen in het gezin (bij welke familieleden moeten we het vieren?), eindeloze to-do-lijstjes, financiële problemen, overtrokken verwachtingen – Redenen om in deze tijd moedeloos te zijn, zijn er genoeg.

Is het mogelijk tijdens de Kerstdagen echt geluk te vinden, zelfs midden in de stress van de feestdagen? Ja. Echte vreugde – de soort vreugde die Jezus aanbiedt – is het hoofdbestanddeel van datgene waar het met de Kerst om gaat!

Laten we eens kijken, wat de engel bij de geboorte van Jezus tegen de herders zei: “Ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal” (Luk. 2:10). Het Griekse bijvoeglijk naamwoord dat vertaald wordt met “grote”, is megas. Hier gaat het niet alleen maar om een willekeurige ‘grote blijdschap’, maar om de “mega-blijdschap”. Het is de beste boodschap die ooit verkondigd is of zal worden verkondigd.

Typisch voor deze grote blijdschap, is een diepe, blijvende vreugde voor degenen die haar ontvangen. De Contemporary English Version vertaalt dit vers als volgt: “Good news for you, which will make everyone happy” – “Grote blijdschap voor u die iedereen gelukkig zal maken”.

Jesaja 52:7 zegt: “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, de vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen …” Hier zegt God tegen ons dat het onze taak is aan iedereen de “blijde boodschap” van Jezus te brengen.

Als de boodschap die wij in de kersttijd en ook het hele jaar door verspreiden en representeren, niet ook de vreugde inhoudt, dan spreken wij Gods woorden in Jesaja 52:7 tegen. Het Evangelie biedt een afwisseling van zonde die verdriet brengt, tot aan gelukkig makende gerechtigheid, geschonken door Jezus zelf – de mens geworden vreugde, de gelukzaligheid in de gestalte van de mens. Het Evangelie maakt gelukkig!

De coupletten van “Komt allen tezamen” bevatten uitdrukkingen van echte vreugde: “jubelend van vreugde” of “komt laten wij aanbidden”. Vreugde, gejubel en vrolijk de lof zingen van de Heere zijn de juiste reacties op Jezus. Een Evangelie dat niet gekenmerkt wordt door overweldigende vreugde, is géén Evangelie. Een Kerstfeest zonder de diepe vreugde die God schenkt, heeft níet de blijde boodschap van Jezus als inhoud.

Hoe kunnen we nu tijdens deze feestdagen echt geluk beleven? Het begint met een godvrezend perspectief, met de juiste levensinstelling.

Als we met God verzoend zijn en de Bijbelse leer van de nieuwe schepping van de hemel en de aarde goed begrijpen, hebben we de zekerheid dat de volmaakte gelukzaligheid ons voor altijd zal toebehoren. Deze vreugde zal volledig werkelijkheid worden in het beloofde hoogtepunt van het heilsplan van God, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Om de meest uiteenlopende redenen kan Kerstmis voor veel mensen een moeilijke tijd zijn. En toch troost God Zijn volk in het verdriet door te zeggen: “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” (Jes. 65:17). Hoe zou onze reactie op deze belofte zijn? God gebruikt woorden die doordrenkt zijn van vreugde, om Zijn nieuwe aarde te beschrijven, een plaats waar Zijn volk niet alleen elkaar wederzijds, maar ook Hem blijdschap zal brengen:

“Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw” (Jes. 65:18–19).

De eeuwigheid die ons te wachten staat, zou ons leven nu moeten bepalen. We zouden dagelijks een voorschot moeten nemen op de vreugde van de eeuwigheid bij onze huidige ervaringen door ons te focussen op Christus en de hemel verwachten die op ons wacht.

Hetzelfde eeuwigheidsperspectief zal ons helpen onze verwachtingen voor het leven onder de vloek te corrigeren, met name tijdens de feestdagen. De Bijbelse zienswijze is uiterst optimistisch en blijmoedig, maar ze erkent ook de huidige realiteit van een gevallen wereld.

Als we onze verwachtingen temperen en niet menen dat hier alles moet gaan zoals we ons dat voorstellen, en in plaats daarvan onze verwachtingen van het eeuwige leven vergroten, dan kunnen we vandaag de dag echt geluk beleven. Als we het oordeel bedenken dat we eigenlijk hadden verdiend, dan is iedere vreugde, groot of klein, een onverdiend geschenk – de genade van God. Als we in deze tijd geluk beleven, zijn we dankbaar; maar zo niet, mogen we weten dat onze gelukzaligheid op een dag volledig en zonder eind zal zijn.

God zegt niet dat we nooit ellende en leed hoeven te verdragen – Hij kondigt zelfs uitdrukkelijk aan dat we dat zullen hebben (Joh. 16:33). We zouden ons niet moeten laten verrassen, als we voor problemen staan, ook niet tijdens de Kerst. Of het nu gaat om zo iets onbelangrijks als een aangebrande kalkoen of iets zo overweldigend ergs als het verlies van een geliefde, God zegt tegen ons: “Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkomt” (1 Petr. 4:12). Als we denken dat God ons leven eenvoudig zal maken, zijn onze verwachtingen niet Bijbels.

Als christenen worden wij gered van de eeuwige kwelling. Maar reeds nu wil God ons een voorproefje geven van het leven in Zijn tegenwoordigheid, waar de overvloed van blijdschap en lieflijkheden voor altijd zijn (Ps. 16:11). Dat is Zijn belofte. En welke tijd zou dan beter geschikt zijn om zich te concentreren op het leven in de nabijheid van God, dan de tijd van Kerst?

Ons perspectief verandert als we ons herinneren dat onze benarde toestanden langs de Vader gekomen zijn, de God die alles weet, over alles regeert en in Zijn souvereiniteit alle dingen laat meewerken ten goede: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” (Rom. 8:28).

Hoe meer we in onze opvatting van Gods soevereine genade en trouwe liefde groeien, hoe gelukkiger we zullen zijn. We hebben noch een almachtige God, voor wie alles om het even is, noch een meevoelende God die níet de macht zou hebben om goede dingen te doen. Wij dienen een Schepper die van ons houdt en soeverein boven het universum staat, inclusief alle kwaad.

Onze omstandigheden spelen een rol. Verbroken relaties kunnen ons tijdens de Kerst sterker belasten dan anders. Verwachtingen over cadeau’s die we geven of ontvangen, kunnen nervositeit teweegbrengen. De vergelijking met anderen, hoe ze Kerst vieren, kan ons verdrietig stemmen, vooral als we ons buitengesloten voelen. Maar alle omstandig-heden zijn gelegenheden om te groeien en werken voor ons uiteindelijk mee ten goede. Als de moeilijkheden ons dreigen te overweldigen, herinneren ze ons er ook aan naar onze rots en bevrijder op te zien (Ps. 19:14). Het klopt echt, “de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht” (Neh. 8:10).

Dit is ook een bemoedigende boodschap voor diegenen die zich tijdens de feestdagen eenzaam voelen en die niet wensen dat hun leven minder zwaar belast zou zijn, maar juist meer. Zelfs als er niet veel vrienden en geliefden in de buurt zijn, belooft Christus dat Hij voor altijd bij de Zijnen zal zijn (Mat. 28:20) en dat Hij ons nooit zal verlaten of opgeven (Hebr. 13:5).

We kunnen onze gedachten en meningen controleren. Dat zijn niet bijvoorbeeld invallers van buiten, waartegen we hulpeloos zouden zijn. Paulus zei: “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat” (Fil. 4:8). Dit gebeurt niet automatisch. Maar als we eenmaal de gewoonte ontwikkeld hebben en het loon ervoor ontvangen, richten we onze gedachten instinctief op wat ons in Christus gelukkig maakt.

Natuurlijk moeten we nooit lichtvaardig zeggen: “Gelukkig zijn is een beslissing”. Het is niet altijd eenvoudig, de vreugde in Christus te kiezen. We pakken de gelukzaligheid niet door er eenvoudig harder aan te werken, door onze gedachten en humeuren vaster aan te trekken, zoals we het met onze schoenveters zouden doen. Integendeel: het is een dankbaar ontvangen van de genade en de gelukzaligheid van God.

God geeft ons alles wat we nodig hebben om gelukkig te zijn, en Hij stelt ons in staat om door Zijn Geest in Hem te geloven en Hem te gehoorzamen. Tegelijk laat Hij het aan ons over om in het juiste perspectief te gaan staan en beslissingen te nemen die onze gelukzaligheid tot gevolg hebben. Hij roept ons ook ertoe op om op een eerlijke manier met Hem samen te werken, wat nu eenmaal onze inzet vereist, als we vertrouwen op Zijn kracht en genade (Fil. 2:12–13).

Als we het leven in een dankbare houding beginnen, kunnen we zien, hoeveel redenen tot vreugde ons omgeven. God geeft ons honderden mogelijkheden om elk uur dankbaar te zijn – vraag Hem uw ogen daarvoor te openen, vooral in de tijd die vrolijk moet zijn, namelijk, als we de geboorte van Christus vieren! Als we ons de discipline tot dankbaarheid bijbrengen, brengt dit God meer lof en ons meer vreugde voor onszelf. Als het leven hard is, kunnen we altijd nog dankbaar zijn dat God met ons is en dat Hij alle dingen laat meewerken ten goede voor ons.

Om het even hoe uw omstandigheden met deze Kerst zijn, gelukzaligheid kan worden gevonden in de dankbaarheid voor de zorg van God en in het ernaar streven om anderen te dienen en te helpen. “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is” (Fil. 2:3–4).

Vreugde komt op dezelfde natuurlijke wijze zoals de vrucht aan een boom groeit. Als de boom genoeg zonneschijn en water krijgt en de grond vruchtbaar is, dan brengt hij “natuurlijke” vruchten voort. En zo is ook de vreugde, waarover Galaten 5:22 spreekt, een bovennatuurlijke vrucht van de Geest die in de kinderen van God woont. We moeten onszelf in de rijke bodem van het Woord van God wortelen, het levende water van God en van Zijn volk opnemen en ons in het stralend licht van Zijn genade koesteren. Dan zal onze gelukzaligheid (boven)natuurlijk komen – een vreugde die onze God, die mens werd, leed, stierf en opstond, mogelijk heeft gemaakt, zodat we niet alleen in de tijd waarin we nu leven opmerkelijke vreugde kunnen beleven, maar uiteindelijk ook de oneindige gelukzaligheid in ons eeuwig Vaderland.

Randy Alcorn

Vertaald uit het Engels, voor het eerst verschenen in Eternal Perspectives herfst/winter 2015. Gepubliceerd met welwillende toestemming van de auteur.


I’ll [Not] Have a Blue Christmas: Reasons to Rejoice and Be Happy This Christmas

All of us, for better or for worse, experience the holidays each year. From mid-November to early January, our lives change, bringing many delightful things, but also stress and fatigue. Family tensions (whose house do we go to when?), never-ending to-do lists, financial difficulties, unrealistic expectations—reasons for unhappiness abound.

Is it possible to find genuine happiness during the Christmas season, even in the midst of the pressures? Yes. True happiness—the kind Jesus offers—is at the heart of what Christmas is all about!

Consider the angel’s message to the shepherds at Jesus’ birth: “I bring you good news of great joy that will be for all the people” (Luke 2:10). The Greek adjective translated “great” here is megas—this isn’t just news, but good news of “mega-joy.” It’s the best news there has ever been or ever will be.

What characterizes this good news is deep, everlasting joy for those who receive it. The Contemporary English Version renders the verse this way: “good news for you, which will make everyone happy.”

Isaiah 52:7 says, “How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness” (ESV). Here God tells us directly that our mission is bringing everyone the “good news of happiness” about Jesus. . 

If the message we share and model at Christmastime and all year long doesn’t include happiness, then it contradicts God’s direct words in Isaiah 52:7. The gospel offers an exchange of misery-generating sin for happiness-giving righteousness provided by Jesus himself—joy incarnate, happiness in human flesh. The gospel is happy-making!

Each stanza of “O Come All Ye faithful” contains sentiments of true happiness: “joyful and triumphant,” “sing in exultation,” “born this happy morning.” Joy, exultation, and happiness are proper responses to Jesus. A gospel not characterized by overwhelming gladness isn’t the gospel. A Christmas without a deep, God-given happiness isn’t reflecting the good news of Jesus.

So how do we experience true happiness during this season? It starts with a godly perspective, a right way of looking at life.

An Eternal Perspective

A reconciled relationship with God, coupled with an understanding of the biblical teaching of a resurrected Heaven and Earth, assures us utter happiness will be ours forever. This happiness will be fully realized in the promised culmination of God’s redemptive plan, in the New Heaven and New Earth.

For various reasons, Christmas can be a difficult season for many people. Yet God comforts his people in suffering, saying, “Look, I am ready to create new heavens and a new earth!” (Isaiah 65:17, NET). What should be our response to this promise? God uses joy-drenched words to describe this New Earth, a place where his people will bring happiness not only to each other but also to him:

Be happy and rejoice forevermore over what I am about to create! For look, I am ready to create Jerusalem to be a source of joy, and her people to be a source of happiness. Jerusalem will bring me joy, and my people will bring me happiness. The sound of weeping or cries of sorrow will never be heard in her again.  Isaiah 65:18-19, NET

The forever that awaits us should color our lives now. We should daily frontload eternity’s joys into our present experience by focusing on Christ and anticipating the Heaven that awaits us.

Right Expectations about Life and Suffering

This same eternal perspective will help us adjust our expectations about life under the Curse, especially during the holidays. A biblical worldview is supremely optimistic and joyful, but it also recognizes the present reality of a fallen world.

By lowering our expectations that all should go our way presently, and raising our expectations of eternal life, we can experience true happiness now. Considering the judgment we deserve, every happiness, small or large, is an undeserved gift—the grace of God. When we experience happiness now, we’re grateful; when we don’t, we know someday our happiness will be complete and never-ending. 

God doesn’t say we’ll never have hardship or suffering—he specifically promises we will (John 16:33). We’re not to be surprised when we face difficulties, even around Christmastime. Whether it’s something as insignificant as a burnt turkey or as overwhelming as the loss of a loved one, God tells us: “Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you” (1 Peter 4:12). If we expect God to make our lives easy, our expectations are unbiblical.

As Christians, we’ll be delivered from eternal suffering. Even now, God will give us happy foretastes of living in his presence where there is fullness of joy and pleasures forevermore (Psalm 16:11). That’s his promise. And what better time to focus on living in his presence than Christmastime?

Our outlook is changed when we remember that our afflictions are Father-filtered by the God who knows all, governs all, and sovereignly weaves all together for our good: “We know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose” (Romans 8:28).

The more we grow in our understanding of God’s sovereign grace and loyal love, the happier we become. We don’t have an all-powerful God who doesn’t care; neither do we have a caring God who is powerless to make good things happen. We serve a Creator who loves us and is sovereign over the universe, including all evil.

Our circumstances do matter. Broken relationships can be felt more deeply at Christmastime. Expectations about gifts received or given can bring anxiety. Comparing how others celebrate Christmas can bring sadness, especially if we feel left out. But all circumstances are opportunities for growth and our ultimate good. When they threaten to overwhelm us, these difficulties remind us to look to our Rock and Redeemer (Psalm 19:14). Truly, “the joy of the Lord is your strength” (Nehemiah 8:10).

This is also an encouraging message for those who feel lonely around the holidays, and wish their lives weren’t less busy, but more. Even if not many friends and loved ones are nearby, Christ promises he will be with people always (Matthew 28:20), and will never leave or forsake us (Hebrews 13:5).

Acting on the Right Perspective

We can control our thoughts and attitudes. They’re not foreign invaders against which we are helpless.

Paul said, “Fix your thoughts on what is true. . . . Think about things that are excellent and worthy of praise” (Philippians 4:8, NLT). This doesn’t happen automatically. But once we develop the habit and experience its rewards, we instinctively turn our minds to what makes us happy in Christ.

Of course, we should never flippantly say, “Happiness is a choice.” It’s not always easy to choose happiness in Christ. Embracing happiness is not merely working harder to pull up our minds and moods, as we would our bootstraps. Rather, it’s gratefully receiving God’s grace and happiness.

God provides everything we need to be happy, and empowers us through his Spirit to believe in him and obey. At the same time, he leaves it to us to adopt a right perspective and make the choices that result in happiness. God empowers us through his Spirit to believe in him and obey him. He also calls upon us to genuinely cooperate with him, which requires our effort as we draw on his strength and grace (Philippians 2:12-13). 

Happiness from Gratitude Coupled with Humble Service

When life is viewed with a spirit of thankfulness, we’ll see the reasons for happiness that surround us. God gives us hundreds of reasons to be grateful every hour—ask him to open your eyes to them, especially during what should be a joyful season of celebrating Christ’s birth! Developing the discipline of gratitude brings greater praise to God and greater happiness for ourselves. When life’s tough, we can still be grateful that God is with us and that he’s using it for our good.

No matter your circumstances this Christmas, there’s happiness to be found in being grateful for God’s provision, and seeking to serve and help others. “In humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others” (Philippians 2:3-4).

Cultivating Christ-Centered Holiday Happiness

Happiness comes naturally in the same sense that fruit comes naturally from a tree. If the tree gets sufficient sunshine and water, if the ground is nutrient-rich, then yes, it “naturally” produces fruit. Yet the joy spoken of in Galatians 5:22 is also the supernatural fruit of the Spirit who indwells God’s children. We must plant ourselves in the rich soil of God’s Word, soak in the living water of God and his people, and bask in the radiant sunlight of his grace.

Then happiness will come (super)naturally—happiness made possible by our God who became a man, who suffered, died and rose again so we could experience substantial happiness now, as well as ultimate and unending happiness in our eternal home.

Learn more in Randy's book Happiness

This article also appears in the November/December 2015 issue of More to Life magazine.

Photo: Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries