Richtlijnen voor seksuele reinheid (Guidelines for Sexual Purity)

Deel 1: 15 punten die je moet weten

Ik heb het volgende materiaal ontwikkeld en dit gedurende vele jaren aan veel jonge mensen en hun ouders gepresenteerd. Toen mijn getrouwde dochters tieners waren, heb ik het verder aangescherpt om, met hen en de jonge mannen die vroegen om met hen te daten, te bespreken. Wij stonden pas toe dat een jongen een relatie met onze dochter aanging, nadat we deze principes samen hadden besproken (mijn vrouw en ik en onze dochter en hun aanstaande vriend) en er volledige overeenstemming was.

We ontdekten dat dit niet alleen een grote hulp was voor onze dochters, maar ook voor de jonge mannen die ze wilden daten. We maakten onze verwachtingen duidelijk, gaven hen specifieke richtlijnen en principes (niet alleen regels), en vertelden hen dat we hen zouden vragen of ze aan deze normen voldeden. Dit heeft onze relatie verdiept, communicatie geopend en een gezonde verantwoordelijkheid gecreëerd.

Hoewel er soms nerveuze kriebels waren toen familieleden (en vooral de jonge mannen) zich op deze sessies voorbereiden, was de tijd samen in beide gevallen strategisch, bemoedigend en lonend. Doordat we consequent deze richtlijnen bespraken toen onze dochters aan het daten waren met een jongen, was het voor ons en onze dochters onmogelijk om zich een date met een jonge man voor te stellen, zonder eerst openlijk met hem alle volgende richtlijnen te bespreken. (Elke keer dat we dit deden, versterkte het natuurlijk deze principes voor onze dochters en voor ons.)

“Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid.”

1 Thessalonicenzen 4: 3-5

1. Seks is goed. God schiep het, God noemde het “goed” en het bestond voordat er enige zonde in de wereld was.

Seks is niet gemaakt door Satan, Playboy , Hollywood, HBO, rockmuzikanten of het internet. Seks is gemaakt door de heilige God van de hemel, waar zuiverheid heerst.

God maakte seks fysiek wenselijk door ons te creëren met een begeerte naar seks. Als dit niet aanwezig was, zou seks niet bestaan hebben en de mens ook niet. Gods Woord spreekt openlijk over het plezier van seks in de huwelijksrelatie (Spreuken 5: 18-19 ; Hooglied 4: 5 ; 7: 16-9 ).

We moeten ons niet schamen om te praten over waar God zich niet voor schaamde toen hij het creeërde. God eist echter dat we het onderwerp aanpakken in overeenstemming met zijn intenties en vereisten, niet die van de wereld. Hij waarschuwt ons om niet te praten over seks in een ongepaste context:

Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging.

Efeziërs 5: 3-4

God ontwierp seks voor de heilige verbintenis van het huwelijk en bewaarde het voor die verbintenis. Het is zowel het middel waarmee kinderen worden verwekt (iets dat heel dicht bij Gods hart ligt) als een middel waarmee intimiteit tot uiting komt. Wanneer het zich afspeelt in de juiste context, is God absoluut pro-seks.

2. Zoals alle goede gaven van God, kan seks misbruikt en verdraaid worden.

Water is een geschenk van God en we kunnen niet overleven zonder water. Maar bij overstromingen en vloedgolven is water uit de hand gelopen en de gevolgen zijn verwoestend. Vuur is een energieproducerend geschenk van God dat warmte geeft en ons in staat stelt om te koken. Maar een bosbrand of een huis dat tot op de grond toe afbrandt of een persoon die in brand staatt, is vuur uit de hand gelopen – het is vreselijk en beangstigend. Water en vuur zijn goede dingen die, wanneer ze buiten hun door God bedoelde grenzen gaan, slecht worden.

Evenzo heeft God seks ontworpen binnen bepaalde grenzen. Wanneer het wordt beoefend in overeenstemming met Gods voorgenomen doel, is het mooi en constructief. Wanneer het uit de hand loopt en Gods voorgenomen doel schendt, wordt het lelijk en destructief. Seks is een goede zaak die, als het gebeurt buiten de door God ontworpen grenzen, slecht wordt.

Het probleem is niet seks, het probleem zijn wij. Wij zijn zondaars die de goede dingen die God schiep kunnen bederven, misbruiken en van hun juiste plaats verwijderen. Hoe groter het geschenk van God, hoe meer macht het zowel voor goed als slecht heeft. Binnen het huwelijk heeft seks een groot vermogen wat ten goede leidt. Buiten het huwelijk heeft het evenveel slechte macht.

3. De grenzen van seks zijn de grenzen van het huwelijk.

Seks en het huwelijk gaan samen. Seksuele eenheid is bedoeld als uitdrukking van een levenslange verbintenis, een symbool van de spirituele eenheid die alleen bestaat binnen de onvoorwaardelijke toewijding van het huwelijk. Afgezien van het huwelijk is de blijvende toewijding afwezig en wordt de geslachtsdaad een valse uitdrukking, een leugen.

Elke daad van seks buiten het huwelijk verlaagt zowel de seks als het huwelijk. Seks is een voorrecht dat onafscheidelijk is van de verantwoordelijkheden van het heilige huwelijksverbond. Het uitoefenen van het voorrecht, afgezien van de verantwoordelijkheid, verdraait Gods intentie voor seks.

Seks is ontworpen om een eenheid te maken van twee personen, van twee geesten, niet slechts twee lichamen. Seks moet worden gegeven aan iemand voor wie ik 100% toegewijd ben (gemeten naar de mate van wettig huwelijk), en moet niet worden genomen van iemand aan wie ik niet gehecht of gedeeltelijk toegewijd ben.

“Maar we houden echt van elkaar” heeft geen invloed op de ethiek van seksuele intimiteit – seks wordt niet toegestaan ​​door subjectieve gevoelens, maar door de objectieve levenslange verbintenis van het huwelijk.

4. Je seksuele reinheid is essentieel voor je wandel met God.

Seksuele zuiverheid is geen optie voor een gehoorzame christen, het is een vereiste. Gods wil is meer gericht op ons karakter en onze morele zuiverheid dan op onze omstandigheden, zoals werk, huisvesting en scholing. Wil je Gods wil kennen? Je hoeft je niet af te vragen wat Gods wil is. Hier is het: “Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht” (1 Tessalonicenzen 4: 3). Het heeft geen zin om Gods wil op andere gebieden te zoeken wanneer je ervoor kiest om in je geest of lichaam in seksuele onzuiverheid te leven.

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

Psalm 24: 3-4

Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.

Psalm 66: 18

Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet, is zelfs zijn gebed een gruwel.

Spreuken 28: 9

Daarom is het gebeurd zoals Hij geroepen had maar waarnaar zij niet geluisterd hadden, evenzo riepen zij maar luisterde Ik niet, zegt de HEERE van de legermachten.

Zacharia 7: 13

Seksuele zuiverheid is onafscheidelijk van een toegewijd christelijk leven. Als je niet in seksuele reinheid leeft, zal God je andere gebeden pas horen als je het gebed van biecht en bekering aanbiedt en je toewijdt aan een leven van heiligheid (1 Johannes 1: 9).

5. Je bent kwetsbaar voor seksuele immoraliteit.

Houd jezelf niet voor de gek dat het je nooit kan overkomen – het kan. En als je denkt dat het niet kan, dan is dat bijna zeker het geval.

Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val.

Spreuken 16: 18

Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.

1 Korinthe 10: 12

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt … Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.

Galaten 6: 1

Als je denkt dat je nooit in de steek zult worden gelaten, zul je geen voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat dit gebeurt. Als je denkt dat je nooit seksueel zult vallen, zul je geen voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat het gebeurt.

6. Je bent het doelwit van seksuele immoraliteit.

Jaren geleden werd er gekeken naar een internationale ‘hit list’, een berekend plan voor betaalde huurmoordenaars om strategische wereldleiders te vermoorden. De vijand, Satan, heeft door de eeuwen heen een morele ‘hit list’ behouden. Omdat Gods kinderen dicht bij Gods hart zijn, staan ​​christenen bovenaan die lijst.

Hoe meer je betrokken bent bij het dienen van Christus, hoe groter de belangen zijn die Satan heeft om jou en Gods werk in en door jou te vernietigen. De boze wil je naar beneden halen en je leven gebruiken als een slecht voorbeeld voor andere christenen. God vereist dat wij heilige en zuivere instrumenten zijn om door hem gebruikt te worden ( 2 Timotheüs 2: 20-21 ). Meer christenen – inclusief christelijke leiders – worden nutteloos en zijn het dienen van Christus kwijtgeraakt vanwege seksuele immoraliteit, dan aan iets anders.

Dit is de realiteit – de krachten van het kwaad hebbben een prijs op je hoofd gezet. Satan heeft de oorlog aan jou verklaard: “Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten van duisternis, tegen geestelijke krachten van het kwaad in het onzichtbare rijk” (Efeziërs 6: 12). Deze slechte wezens hebben een belang bij je morele instorting. Ze zullen er alles aan doen wat in hun vermogen ligt om Christus en zijn kerk te beschadigen, door jou tot immoraliteit te verleiden.

Satan is niet alomtegenwoordig en niet almachtig – er zijn slechts een aantal demonen en geen van hen kan tegelijkertijd op twee plaatsen zijn. Daarom vallen gevallen engelen niet zonder onderscheid maar met strategisch doel aan. Satan hoeft zijn tijd niet te verspillen aan diegenen die al de grootste rommel van hun leven hebben gemaakt. Integendeel, hij richt zich speciaal op diegenen wiens val het grootste negatieve effect zou hebben op het koninkrijk van God. Dat is waarom Gods Woord christenen waarschuwt:

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

1 Petrus 5: 8

De duivel wil je laten ontsporen van jouw spoor in het dienen van God. Hij wil dat je gevangen zit in een zondige structuur. God wil dat je vrij komt. Alleen door het uitoefenen van zelfbeheersing en door alert te zijn, kunnen we verwachten dat we het plan van de vijand weerstaan. Satan “onderzoekt ons” en weet maar al te goed de kieren in het harnas van elke christen. Zijn doel is dodelijk, hij blinkt uit in een op maat gemaakte verleiding, en het zijn onze meest kwetsbare punten die hij zal aanvallen.

Vergeet niet dat “de ene [Christus] die in u is groter is dan degene die in de wereld is” (1 Johannes 4: 4 ). Hoe machtig de boze ook is om ons te verleiden, God is oneindig veel krachtiger om ons te verlossen en heeft ons in Christus alle middelen gegeven die we nodig hebben om een ​​goddelijk leven te leiden:

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent

2 Petrus 1: 3-4

7. Je lichaam behoort God toe en is niet van jou.

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

1 Korinthe 6: 20

Als het mijn huis is, heb ik het recht om te doen wat ik wil. Als het van iemand anders is, doe ik dat niet. Soms als ik spreek, vraag ik om een ​​potlood te lenen van iemand in het publiek. Dan breek ik het doormidden, gooi het op de grond en stamp erop. Er is altijd een stilte en met grote ogen kijkt het publiek me aan. Ik vraag hen waarom ze problemen hebben met wat ik heb gedaan. Waarom denken ze dat ik iets verkeerds heb gedaan? Iemand zegt altijd “omdat het niet jouw potlood was.” Vervolgens leg ik uit dat het wel degelijk mijn potlood was, dat ik het de persoon van tevoren gaf en haar vroeg om het aan mij te geven toen ik haar erom vroeg. Plotseling verandert alles, want als het van mij is, dan (en alleen dan) heb ik het recht om ermee te doen wat ik wil. Als het van iemand anders is, heb ik niet dat recht.

Toen je tot Christus kwam, toen je hem aannam als Heer van je leven, heb je je hele zelf, inclusief je lichaam, aan God overgegeven. Het eigenaarschap van jouw leven is van jou overgedragen aan God. Christus bezit jou en jouw lichaam. Je bent gekocht en betaald. “Jouw lichaam” is echt zijn lichaam. Hij betaalde de ultieme prijs ervoor. Welke prijs? Het vergoten bloed van God de Almachtige! Wij zijn van Hem zowel door zijn schepping als door zijn verlossing. God heeft het volste recht om mij te vertellen wat ik met mijn lichaam en geest moet doen.

Ik heb niet het recht om te doen wat ik wil met iets wat God toebehoort.

8. Seksuele zuiverheid begint in de geest, niet in het lichaam.

Want zoals hij bedacht heeft in zijn hart, zo is hij …

Spreuken 23: 7

Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen.

Mattheüs 15: 19-20

Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

Mattheüs 5: 28

Je zult onvermijdelijk de moraliteit aannemen van de programma’s, films, boeken, tijdschriften, muziek, internetsites en gesprekken waar je mee omgaat. GIGO – “Garbage in, garbage out; Godliness in, godliness out” (Rotzooi in, rotzooi uit; Godsvrucht in, godsvrucht uit.) Het cognitieve is de basis voor het gedrag – je wordt datgenen waarvoor je kiest om je geest mee te voeden.

Zaai een gedachte, oogst een actie;
Zaai een actie, oogst een gewoonte.
Zaai een gewoonte, oogst een karakter.
Zaai een karakter, oogst een bestemming.

Je toekomst kan nauwkeurig worden voorspeld door de toestemming die jij aan je geest geeft om tijd in door te brengen. Zondige acties komen niet uit het niets – ze zijn de som van kleine morele compromissen die in de loop van de tijd zijn gesloten en die uiteindelijk uitmonden in ongoddelijk gedrag.

Er is niets nieuws over seksuele verleiding – wat is nieuw is hoe het onze huizen is binnengedrongen. In de eerste eeuw van Korinthe waren er overal op straat prostituees, maar toen je je huis binnenging, had je een heiligdom tegen de verleiding. We leven in een technologisch Korinthe, waar immoraliteit via televisie en internet in de privacy van ons huis kan komen. De meesten van ons zijn maar een paar knoppen verwijderd van seksuele immoraliteit. Elke keuze die we maken om immoraliteit te bekijken en te overwegen, maakt ons meer en meer ongevoelig over wat het kwade is.

Acties, gewoonten, karakter en bestemming beginnen allemaal met een gedachte, en gedachten worden bevorderd door dat wat we kiezen om in gedachten te nemen. Daarom moeten we uiterste zorg besteden aan waar we onze gedachten aan wijden.

Bescherm je hart [geest, innerlijk wezen] boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.

Spreuken 4: 23

Als iemand water wil vervuilen, vervuilt deze persoon het water aan de bron. Als hij water wil zuiveren, zuivert hij het aan de bron. Onze gedachten zijn de bron van ons leven. Al ons leven vloeit voort uit onze geest, en door de keuzes die we elke dag maken, programmeren we onze geest voor goddelijkheid of goddeloosheid.

Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is; maak mij levend door Uw wegen.

Psalm 119: 37

Onze geest is geen vacuüm – ze zullen met iets gevuld zijn. Het is noodzakelijk om ons van het waardeloze af te keren, maar het is niet voldoende. We moeten ons verstand ook vullen met goede gedachten die de slechte gedachtes verdringen en bestrijden. Het is niet genoeg om te zeggen “denk niet aan iets slechts”. (Als ik zeg: “denk niet aan spinnen”, waar denk je dan aan?) We moeten er ook voor kiezen om na te denken over het goede. (Als ik zeg ‘denk aan je favoriete dessert’, stop je al snel met spinnen.) Tijd in het Woord, in gebed en in gesprekken met op Christus gerichte vrienden versterken onze toewijding voor zuiverheid.

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat

Filippenzen 4: 8

We kunnen elke verleiding niet vermijden, maar we kunnen veel van hen vermijden, en we kunnen zeker weerstand bieden ​​aan hun pogingen om ons te grijpen. Maarten Luther zei: “Je kunt niet voorkomen dat de vogels over je hoofd vliegen, maar je kunt voorkomen dat ze een nest in je haar maken.”

Wees voorzichtig met waar je aan denkt. Als je op dieet bent, ga dan niet naar een fastfood restaurant. Als je dat doet, zal je weerstand breken. Als je jezelf wilt onthouden van lust, ga je niet naar plaatsen, bekijk je films en programma’s en lees je dingen die lust stimuleren.

Je lichaam zal gaan waar je geest het toestaat. Als het gaat om je seksuele reinheid, zit de ultieme strijd in je hoofd. Geef je geest geen junkfood. Zorg ervoor dat je spirituele voeding krijgt.

9. Omdat God niet wil dat je seks voor het huwelijk hebt, wil ook hij niet dat je datgene doet wat je lichaam voorbereidt op seks voor het huwelijk.

“Hoe ver kan ik gaan?” Dit is een veel voorkomende vraag, maar het is niet de beste vraag, omdat het meestal betekent “hoe dicht kan ik bij ongehoorzaamheid aan God komen zonder het echt te doen?”. Als een ouder zijn kind vertelt dat hij niet op de snelweg mag komen, dan zal “een gehoorzaam kind” niet in de berm bij de snelweg gaan lopen, hij zal er ver vandaan blijven. Door zichzelf dicht bij de snelweg te plaatsen onderwerpt hij zich aan onnodige verleiding om zijn impulsen te volgen, ongehoorzaam te zijn en zichzelf in groot gevaar te brengen.

God maakte het lichaam en de geest met seksuele begeertes, en als die begeertes worden gestimuleerd, gaan ze op weg naar een climax – dit is een eenvoudig feit van het leven waar niemand naïef over zou moeten zijn. Op seksuele stimulerende manieren elkaar strelen is voorspel en voorspel is door God ontworpen om het hoogtepunt te bereiken in geslachtsgemeenschap. Aangezien geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk is verboden, is ook het voorspel verboden. Aangezien geslachtsgemeenschap vóór het huwelijk verkeerd is, is het ook verkeerd om activiteiten te ontplooien die lichaam en geest stimuleren tot geslachtsgemeenschap.

Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.

2 Timotheüs 2: 22

Er is een continuüm van lichamelijk contact dat begint met dingen als dichtbij elkaar zitten en elkaars hand vasthouden aan de ene kant en eindigt met geslachtsgemeenschap aan de andere kant. Tussen deze uitersten kan het lichamelijk contact een arm om de schouder zijn, een korte knuffel, een kus op de wang, een kus op de mond, een langere knuffel, langdurig kussen, strelen, enz. De Schrift geeft niet precies aan welk contact tussen de uitersten is toegestaan maar één ding is zeker: de lijn moet getrokken worden voordat een van jullie seksueel gestimuleerd wordt. Dit betekent dat strelen – en al het andere dat resulteert in seksuelen opwinding – verboden is.

Als een van jullie opgewonden begint te worden, zelfs door ogenschijnlijk onschuldig fysiek contact, moeten jullie allebei meteen stoppen. Als je je niet terugtrekt, kies je ervoor om in een kano te blijven, op weg naar een waterval. Dit is niet alleen verkeerd, het is stom. (Degenen die toestaan ​​dat hun geest stilstaat bij wat immoreel is en die samen seksuele stimulatie aangaan, zouden niet verrast moeten zijn als ze geslachtsgemeenschap hebben. Het is gewoon het natuurlijke resultaat van de keuzes die ze hebben gemaakt. Als je een ander resultaat wilt, moet je andere keuzes maken.)

Jongens worden sneller en gemakkelijker opgewonden dan meisjes. Een meisje denkt vaak dat uitgebreide kussen en knuffels prima zijn, naïef voor het feit dat de man seksueel wordt gestimuleerd en in de verleiding komt om meer te willen. Nogmaals, zorg ervoor dat je de lijn ver genoeg naar achteren trekt, zodat geen van jullie er overheen gaat.

10. Als je lichaam de grens over gegaan is, zal het zich geen zorgen maken over de christelijke overtuigingen

Sommige christenen bidden dat God hun puurheid zal beschermen, en vervolgens gaan ze opzettelijk naar plekken waar ze in verleiding komen. Ze vragen zich af waarom God hun gebed niet heeft verhoord. Dit is hetzelfde als een boek op de hoek van een tafel leggen en bidden “God, laat dit boek alstublieft niet vallen”, terwijl je het steeds verder van de rand duwt. Ongeacht hoe vurig je bidt dat het boek niet zal vallen, zal het vallen als je het boek dichter naar de rand blijft duwen. Ongeacht hoe vurig je bidt dat je niet in immoraliteit zult vallen, je zult vallen als je doorgaat met het maken van keuzes die je verleiding tot immoraliteit voeden. Sta niet toe dat je keuzes je gebeden ondermijnen en ongeldig maken.

11. Als je seksuele intimiteit hebt met iemand buiten het huwelijk, steel je van God en de andere persoon.

Omdat hij of zij God toebehoort, niet jij, betekent dit dat je deze persoon voor de avond leent. Wees voorzichtig met wat je doet met wat niet van jou is. Je wordt verantwoordelijk gehouden door zijn of haar Eigenaar.

12. God heeft jouw geluk voor ogen wanneer hij jou vertelt om geen seks voor het huwelijk te hebben.

Wat juist is, is altijd slim en altijd voor jouw bestwil. Seks is niet alleen iets dat je doet – seks is iemand die je bent. Het is gekoppeld aan het welzijn van uw hele persoon.

Het hebben van seks buiten het huwelijk is in alle opzichten zelfvernietigend. Seksuele zuiverheid is altijd het beste, niet alleen voor God en anderen, maar ook voor jou.

13. God zou je niet vertellen om je te onthouden van onreinheid als het onmogelijk was om hem te gehoorzamen.

God is niet wreed. Hij beveelt je niet om je te onthouden van benodigdheden, zoals eten of drinken of ademen. Seks is iets waar iedereen zich van kan onthouden – het is een sterk verlangen, ja, maar nooit een noodgeval, nooit een noodzaak. Christus heeft ons de middelen gegeven om elke verleiding te weerstaan:

De genade van God leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven

Titus 2: 12

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

2 Petrus 1: 3-4

Je hoeft die film niet te bekijken. Je kunt het uitschakelen, naar buiten gaan, naar de andere kamer gaan. Je hoeft niet op die link naar een ongoddelijke website te klikken. Je hoeft de persoon met wie je aan het daten bent niet te strelen. Je kunt en moet putten uit je bronnen in Christus en “nee” zeggen tegen verleidingen om te zondigen.

14. Satan liegt tegen je over seks, Jezus vertelt je de waarheid.

Jezus zei over Satan: “Hij was vanaf het begin een moordenaar, niet vasthoudend aan de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij liegt, spreekt hij zijn moedertaal, want hij is een leugenaar en de Vader van leugens “( Johannes 8: 43-44).

Satan is een expert in het vertellen van leugens en hij vertelt ze soepel en overtuigend. Hij heeft veel jonge mensen overtuigd “het is goed om haar daar te raken, het is oké om hem jou te laten aanraken, het is natuurlijk, het zal niets doen.” Al snel is er lust, zonde, verwoesting, ontgoocheling, verlies van respect, conflict, onzekerheid en soms ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. Veel jonge mensen eindigen boos en bitter op zichzelf en anderen omdat ze de leugen hebben gekocht, de relatie is verwoest en nu betalen ze de prijs.

Satan is een leugenaar, maar Jezus is de waarheid en de waarheidsverteller (Johannes 14: 6 ). Hij zei: “Als u vasthoudt aan mijn leer, bent u echt mijn discipelen. Dan zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden” (Johannes 8: 32). Degenen die Satans leugens over seks geloven, komen in slavernij terecht. Degenen die de waarheid van Christus over seks geloven, zijn vrij.

Identificeer en leer de waarheden die Christus je vertelt te kennen met je hart. Identificeer en verwerp de leugens die Satan je vertelt.

15. Je moet leren denken op de lange termijn, niet op de korte termijn.

Goed of slecht, je zult altijd oogsten wat je zaait – je zult altijd de gevolgen van jouw keuzes oogsten.

Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.

Galaten 6: 7-9

Het maakt niet uit hoe slim je denkt dat je bent. Het maakt niet uit of je een Ph.D. in de natuurkunde hebt, als je van de 10de verdieping van een gebouw afspringt, val je dood. Zwaartekracht is wet – je kunt er gewoon niet omheen. Evenzo heeft God spirituele wetten opgesteld die het universum regeren, inclusief wetten met betrekking tot ons seksuele gedrag. Als we zijn geboden overtreden, zal dat ons uiteindelijk breken.

De Schrift heeft het over twee wegen in het leven, de weg van God en de weg van de mens, de weg van heiligheid en de weg van de zonde. Spreuken spreekt van het pad van wijsheid en het pad van dwaasheid, en roept ons op om juiste keuzes te maken, die wijs zijn, en verkeerde keuzes vermijden, die dwaas zijn. Na het uiteenzetten van de zegeningen van gehoorzaamheid en de vloeken van ongehoorzaamheid, zei God:

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht

Deuteronomium 30: 19

De levenslange gevolgen van seksuele onzuiverheid zijn erger dan we ons kunnen voorstellen. De levenslange beloningen van seksuele zuiverheid zijn groter dan we ons kunnen voorstellen.

Deel twee: 23 dingen die jij kan doen

1. Realiseer je dat je niet hoeft te daten.

Veel seksuele verleiding wordt tegenwoordig gecreëerd door onze sociale praktijk om jonge mensen te koppelen en te isoleren in plaats van te doen wat de Hebreeuwse cultuur en vele anderen hebben gedaan. In deze culturen wordt geëist dat alleenstaande mensen hun tijd alleen doorbrengen in een context die wordt begeleid door ouders en andere volwassenen.

Deze structuur van directe betrokkenheid door ouderen en zorgvuldig overgeleverde verkering was de normale sociale structuur; het is die van ons die abnormaal is. In onze cultuur hebben de ongekende combinatie van vrije tijd, geld, transport en het alleen mogen zijn voor lange uren en ’s avonds laat – en de grote kloof tussen de gemiddelde leeftijd van de puberteit en het huwelijk – voor velen een overweldigende verleiding gebleken, Christenen inbegrepen. (Dit geldt met name in een cultuur die tienerseks vervormt, waardoor het er romantisch en gezond uitziet, terwijl het daar in feite meestal niet aan voldoet, het is vaak emotioneel verwoestend en altijd moreel onjuist.)

Veel mensen denken dat het normaal is om te daten. Maar alleen omdat veel andere mensen dat doen, betekent nog niet dat het moet. Het is een optie, geen behoefte. Met het voordeel komt het nadeel van duidelijke risico’s en verleidingen. Je kunt genieten van leuke, positieve vriendschappen met mensen van het andere geslacht en betrokken zijn bij allerlei activiteiten zonder je te verbinden met één persoon.

Als je ervoor kiest om te daten, kunnen de volgende richtlijnen je helpen om jouw ​​wandeling met God te onderhouden en je puurheid te bewaken.

2. Als je een christen bent, date je alleen christenen.

Daten is de weg naar het huwelijk. Je gaat niet met elk persoon trouwen die je date. Maar de persoon met wie je trouwt, zal iemand zijn die je hebt gedateerd. Daarom is elke date een ​​potentiële partner. Er bestaat niet zoiets als ‘gewoon daten’ – je bungeejumpt niet ‘gewoon’ vanuit een helikopter, of je vecht niet ‘gewoon’ in de frontlinies. Zo kan je ook niet ‘gewoon’ daten. Het is te belangrijk om ‘gewoon’ te zeggen. Er staat te veel op het spel.

God zegt: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, … en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? “(2 Korinthe 6: 14). Begin geen relatie die uw overtuigingen in gevaar kunnen brengen. Hoe dichterbij de ander mag komen, hoe groter het gevaar.

Er zijn veel manieren om te evangeliseren – daten is niet de manier. God roept niemand om te daten als zending. Er is veel te veel gevaar. Om dezelfde reden zou je niet met een niet-christen trouwen. Als je geen giftige paddenstoelen zou eten, leg ze dan niet op je bord. Als dat een oneerlijke vergelijking lijkt te zijn met het daten van een ongelovige, herlees dan 2 Korinthe 6: 14.

Als je niet met iemand zou trouwen omdat ze Christus niet kennen, is dat een goede reden om ze niet te daten. Meer jonge mannen en vrouwen zijn ontspoord door hun wandel met Christus door met niet-gelovige mensen te daten dan wat dan ook. Hoe langer je de relatie toestaat met een ongelovige, hoe vertroebelder je oordeel zal worden en hoe groter de kans dat je immoraliteit gaat bedrijven en de Heer op een of andere manier de rug toekeert. Overtuigingen wankelen als we ons in het rijk van de verleiding plaatsen. Er is maar één manier om er zeker van te zijn dat je niet met een ongelovige trouwt: ga nooit uit met een ongelovige.

3. Als je een toegewijde discipel bent, date dan alleen met toegewijde discipelen.

(En als u geen toegewijde discipel bent, waarom bent u dat niet?)

Het is noodzakelijk om alleen christenen te daten, maar het is niet voldoende. Veel christenen missen morele vezels, overtuigingen, volwassenheid en discipline. Alleen omdat een persoon een christen is, maakt dat hem of haar niet moreel veilig of een waardige partner. Laten we eerlijk zijn – sommige christenen zijn nog steeds eikels, en een christelijke eikel is ook een eikel.

Verwacht geen perfectie in de persoon die je date. Maar verwacht wel karakter en godsvrucht. Ga niet uit met iemand met spirituele problemen of tekortkomingen in het karakter waardoor je niet met hem zou trouwen.

Dit veronderstelt dat je zelf een groeiende christen bent, dat je een sterk karakter en sterke overtuigingen ontwikkelt. Als je geen toegewijde, groeiende discipel bent, zou een toegewijde, groeiende discipel niet met jou moeten daten. Denk er niet alleen aan of je tegen Gods wil ingaat als je de verkeerde persoon date, denk ook na over de vraag of iemand anders tegen Gods wil in met jou uitgaat.

De eerste sleutel is de juiste persoon zijn, de tweede sleutel is daten met de juiste persoon.

4. Kies je date op karakter, niet alleen uiterlijk.

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.

1 Samuël 16: 7

Het uiterlijk verandert met de tijd. Daar komt je achter tijdens je reünies! Maar zelfs op de korte termijn wordt een persoon die er op het eerste gezicht goed uitziet, maar die karakter en diepte mist al snel minder aantrekkelijk. Een persoon met een sterk karakter wordt snel aantrekkelijker. Wanneer we mensen beoordelen op hun uiterlijk, blijken we vaak volkomen ongelijk te hebben – en ondertussen hebben we dwaze keuzes gemaakt.

5. Realiseer je dat Christus waakt en de hele avond bij je is – waar je ook gaat en wat je ook doet.

Hij houdt je in de gaten omdat Hij alwetend is. Hij is met je omdat Hij alomtegenwoordig is. Maar bij een gelovige is Hij op een heel speciale manier dichtbij – hij woont in je, je bent zijn heilige tempel. Je bent het Heilige der Heiligen, de verblijfplaats van de Almachtige: “Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet!”( 1 Korinthe 6: 15). Wanneer we verkeerde dingen doen met ons lichaam, laten we God zelf in aanraking komen met het kwaad in ons. Dit zou een ondenkbare godslastering voor elke christen moeten zijn.

6. Besef dat waar je heen gaat en met wie je omgaat je seksuele verlangens beïnvloeden.

Het is onze aard om beïnvloed te worden door onze omgeving. Wanneer we onszelf in een goddelijke atmosfeer plaatsen met goddelijke mensen, zijn we beïnvloed door deze goddelijkheid. Wanneer we onszelf in een ongoddelijke atmosfeer plaatsen met goddeloze mensen, worden we beïnvloed door goddeloosheid.

Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.

1 Korintiërs 15: 28

Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan.

Spreuken 13: 20

Ga een dwaze man uit de weg: van zijn lippen zult u geen kennis opdoen.

Spreuken 14: 7

… verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God … Keer u ook van hen af.

2 Timotheüs 3: 4-5

7. Besef dat je date je broer of zus in Christus is – niet je ‘geliefde’.

“Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broers, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid.” (1 Timotheüs 5: 2 ). Ga niet uit daten met het doel van romantiek, maar het doel van tijd doorbrengen met je broer of zus. Als je een relatie begint, is een vuistregel: doe niets fysiek dat je niet zou doen met je broer of zus.

Als de relatie zich ontwikkelt als een Christus-gecentreerde en positieve relatie, dan zou je kunnen overgaan tot voorzichtige vertoningen van affectie, zoals het vasthouden van de hand. Maar wees alert op het verschil tussen gepaste genegenheid en intimiteit. Je moet veilig achter de lijn blijven waar een van beide wordt voortgestuwd naar seksuele intimiteit. Het is erg moeilijk om terug te gaan als je eenmaal de lijn bent gepasseerd, dus steek hem niet over.

Deze persoon kan een levenslange vriend worden, of met je beste vriend trouwen. Doe niets met hem of haar waardoor je je zou schamen als je uiteindelijk de beste man of bruidsmeisje wordt op zijn bruiloft.

8. Focus op praten, niet aanraken; gesprek, geen contact.

Daten is een tijd om gedachten en gevoelens te verkennen, geen lichamen. Behandel je date als een onderwerp om naar te luisteren, te begrijpen en te waarderen, niet om ermee te experimenteren, te veroveren of je verlangens mee te bevredigen.

9. Vermijd snelle relaties en directe intimiteit.

Temper je relatie. Ga stap voor stap, ga niet in een vrije val. Een te snel rijdende auto zal waarschijnlijk uit de bocht vliegen wanneer deze over een gladde plek rijdt. Houd je voet in de buurt van de rem. Laat je relatie niet uit de hand lopen.

10. Plan de hele avond van tevoren, zonder grote gaten.

Gaten worden altijd opgevuld, vaak met verleidingen tot seksuele onzuiverheid. Weet wat je doet en houd je aan het plan of ga naar een veilige plek, waar je in de buurt bent van anderen (met name anderen die jouw behoefte aan zuiverheid respecteren). Je kunt nog steeds een privégesprek voeren, zelfs in een kamer vol met mensen. Maar hun aanwezigheid zal je aanmoedigen om je te concentreren op het gesprek in plaats van op de seksuele verleiding.

11. Vermijd situaties die tot meer kunnen leiden.

Deze situaties bestaan uit dingen als alleen op de bank zitten of laat in de avodn in een auto of in een slaapkamer. (Blijf uit elkaars slaapkamer!) Leer jezelf niet te veel te vertrouwen. De tienerzoon van psycholoog Henry Brandt vroeg hem: “Pa, vertrouwt u me niet?” Brandt antwoordde: “Alleen, laat in de nacht, in een auto, met een meisje? Ik vertrouw mezelf niet – waarom zou ik jou vertrouwen? ‘

Besluit om uit de buurt te blijven van zulke situaties, in plaats van jezelf in zo’n situatie te plaatsen en je op je overtuigingen moet vertrouwen wanneer je weerstand het laagst is. Je zult waarschijnlijk toegeven aan de verleiding op zulke momenten. Neem als je sterk bent beslissingen die verleidingen vermijden op de zwakke momenten. Als je op dieet bent, loop dan niet een frietzaak binnen. Sterker nog, loop niet eens de straat in waar de frietzaak staat.

12. Vertel iemand over je fysieke relatie.

Dit zou een toegewijde Christen moeten zijn, meestal van hetzelfde geslacht als jij. Het zou iemand moeten zijn die seksuele reinheid serieus neemt, iemand met verstandig advies, die voor je zal bidden en je verantwoordelijk wil houden voor de hoge normen.

Ouders moeten openlijk met hun kinderen die aan het daten zijn praten. Ze moeten deze richtlijnen voor zuiverheid bespreken en hun kinderen vertellen: “Omdat we van je houden en het onze taak is om je te beschermen, zullen we je van tijd tot tijd vragen wat je doet om de zuiverheid in je relatie te behouden.” Het is niet alleen het recht van een ouder om een ​​dergelijke vraag te stellen, maar zijn verantwoordelijkheid.

We hebben allemaal iemand nodig die eerlijk tegen ons is. Het is alleen al een grote hulp als iemand je vraagt: “Hoe is het gisteravond gegaan? Heb je de Heer geëerd? Heb je je puurheid behouden?” Als je weet dat iemand dat gaat vragen, is het een goede motivator om verstandig te kiezen.

13. Bid samen aan het begin en het einde van elke afspraak.

Begin de avond of dag vooraf met de Heer. Vraag hem om verheugd te zijn over alles wat je doet. Wees van plan om aan het einde van de dag te bidden om hem te bedanken voor de afspraak. Als je weet dat dit gebed komt, zal het je helpen om jezelf te beheersen en God te behagen.

14. Stel je voor dat je ouders en kerkleiders je door het raam aankijken.

Zou dat je manier van handelen veranderen? Realiseer je dat je leven niet privé is, het is een open boek om gezien te worden door de kijkende wereld:

Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.

Lukas 12: 3

Denk na over het feit dat iemand die veel heiliger is dan je ouders en kerkleiders en aan wie je nog meer verantwoordelijkheid af moet leggen, je in de gaten houdt, zelfs als je tegen jezelf zegt dat je alleen bent. God is alwetend en alomtegenwoordig.

Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?
Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.

Psalm 139: 7-10

Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de HEERE.

Jeremia 23: 23-24

De ogen van de HEERE zijn op elke plaats: ze slaan slechte en goede mensen gade.

Spreuken 15: 3

Want Mijn ogen zijn gevestigd op al hun wegen. Ze zijn voor Mijn aangezicht niet verborgen en hun ongerechtigheid kan zich niet voor Mijn ogen verhullen.

Jeremia 16: 17

God ziet niet alleen onze acties, hij kent ook onze gedachten:

Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.

Psalm 139: 4

Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.

Psalm 139: 2

Want Hij weet wat er in het hart verborgen ligt.

Psalm 44: 22

Ik, de HEERE, doorgrond het hart …

Jeremia 17: 10

In verleiding wordt onze theologie ineens troebel. De waarheid is dat er niet zoiets is als een privé-moment. God heeft nooit zijn ogen dicht. Hij is altijd aan het kijken. We mogen onszelf en anderen voor de gek houden, maar nooit God. Hij weet waar we aan denken en wat we aan het doen zijn. En het is zijn beoordeling van ons leven die er uiteindelijk toe doet.

15. Als je voelt dat er verleiding komt. Ren weg, voordat de zaken uit de hand lopen.

Vlucht weg van de hoererij …

1 Korinthe 6: 18

Als het gaat om seksuele verleiding, loont het altijd om een ​​lafaard te zijn. In deze strijd is vluchten altijd de eerste verdedigingslinie. Hij die aarzelt (en rationaliseert) is verloren.

Josef demonstreerde dit met Potifars vrouw:

… dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: Slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten.

Genesis 39: 12

Joseph weigerde niet alleen om met haar naar bed te gaan, maar om “zelfs bij haar te zijn”. Hij zag de tekenen van gevaar en vermeed haar. En toen ze zich eindelijk tegen hem aan drukte, vertrouwde hij zichzelf niet om te blijven waar hij was, maar rende het huis uit. Blijf daar niet en probeer de verleiding te weerstaan door er van weg te rennen, als je de mogelijkheid hebt. En kies er niet voor om in de buurt van iemand te zijn wanneer die persoon een bron van verleiding is voor jou, of jij dat bent voor haar.

16. Schrijf je eigen normen op en voer ze zelf uit – vertrouw nooit op je date.

Jij bent als individu verantwoordelijk en verantwoording verschuldigd aan God voor wat je doet (Romeinen 14: 10-12 ; 2 Korinthe 5: 10). Iemands overtuigingen of gebrek aan overtuigingen, zelfbeheersing of gebrek aan zelfbeheersing is niet het probleem. (Hoewel je nooit iemand moet daten zonder overtuigingen en zelfbeheersing). Je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Als je valt in seksuele immoraliteit moet je jezelf de schuld geven. Een vinger wijzen naar iemand anders is niet goed genoeg.

17. Neem morele beslissingen van tevoren – niet in de tijd van verleiding.

Als je je wekker ’s nachts instelt en jezelf voorhoudt dat je’ s morgens beslist of je moet opstaan ​​wanneer het alarm afgaat, kun je net zo goed de wekker niet instellen. Of je bent vastbesloten om op te staan ​​of je bent het niet. Als het op het moment van de waarheid aan je gevoelens wordt overgelaten, neem je de verkeerde beslissing. Nogmaals: maak op het moment van kracht keuzes die je goed van pas zullen komen op het moment van zwakte.

18. Onthoud de Schrift over seksuele reinheid en lees deze wanneer u in de verleiding komt.

Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.

Psalm 119: 11

Toen Satan Jezus verleidde, citeerde Hij de Schrift om weerstand te bieden. Wanneer de aanvallen komen en zullen we klaar zijn om het zwaard van de Geest op te nemen, wat het Woord van God is (Efeze 6:17). Je vindt veel Bijbelteksten in dit artikel. Kies er een aantal uit, schrijf ze dan op en werk eraan deze teksten te onthouden.

19. Doe niets met je date waarvan je niet zou willen wat iemand anders zou doen met je toekomstige partner.

Ergens is de man of vrouw waarmee je gaat trouwen. Wat wil je dat ze nu doen met iemand anders? Ga dan zelf volgens die norm leven. “Doe anderen zoals u wilt dat zij u doen” ( Lukas 6: 31 ).

20. Pas op voor de “morele slijtage” van langdurige relaties en langdurige contacten.

Het is gemakkelijk om emotioneel achteruit te gaan, om te slijten in de strijd voor seksuele zuiverheid, om te beginnen te bedenken dat je echt een stel bent. Bovendien ben je al jaren aan het daten en misschien denk je dat je gaat trouwen. Hoe dan ook, je bent “bijna” getrouwd, toch? Fout. Als het gaat om de vrijheid om seks te hebben, zijn er maar twee soorten mensen – de ongehuwden, die die vrijheid niet hebben, en de getrouwden, die dat wel hebben.

Verloof je niet totdat je de bruiloft zichtbaar kunt maken. Wanneer je verloofd bent, beginnen mensen je te behandelen als niet langer vrijgezel, terwijl je dat in feite nog steeds bent. Je kunt je laten misleiden door te starten met een paar privileges van het huwelijk voordat je getrouwd bent, vooral seksuele intimiteit.

21. Als je een aantal van deze richtlijnen hebt overtreden, beken je fouten, vraag vergeving en voer een plan uit om toekomstige overtredingen te voorkomen.

Wanneer je belijdt en berouw toont over jouw zonden, zal God je reinigen:

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Psalm 103: 12

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Johannes 1: 9

Een man bekende aan zijn priester eens: “Vader, vergeef me dat ik gisteravond een halve lading hooi heb gestolen… Nee, maak het een hele lading.” De priester zei: “Wat was het, een halve lading of een hele lading?” De man antwoordde: “Maak er een hele lading van… Ik ga vanavond terug voor de andere helft.”

Biechten is niet echt als je van plan bent dezelfde zonde te herhalen. Er moet oprechte bekering zijn.

Zelfs als je niet langer maagd bent, kun je jezelf ook tot de secundaire maagdelijkheid verplichten – om vanaf deze dag seksueel rein te blijven en jezelf alleen te bewaren voor je huwelijkspartner, mocht God ervoor kiezen je er een te geven. Je hebt meer dan goede bedoelingen nodig om je zuiverheid te behouden – je hebt een plan nodig. Het plan dat je formuleert, kan een aantal elementen bevatten die we hebben genoemd, maar het moet vermijding en aansprakelijkheid omvatten. Als je je inzet voor een relatie met een groeiende christen, praat er dan eerlijk over en formuleer een plan om terugvallen in voorhuwelijkse intimiteit te voorkomen.

22. Wees radicaal – doe alles wat nodig is om je seksuele reinheid te beschermen.

Als het gaat om oorzaken van zonde, wacht dan niet tot ze vanzelf minder worden. Dat zullen ze nooit doen. Neem beslissende stappen om ze af te sluiten. Overweeg de krachtige woorden van Christus in Mattheüs 5 (herhaald in Mattheüs 18: 8-9):

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

Mattheüs 5: 27-30

Ik geloof dat Jezus dit schokkende beeld gebruikt om zijn toehoorders te overtuigen om te doen wat nodig is om met de verleiding om te gaan. (De hand en het oog zijn niet de oorzaken van zonde, maar het oog is een toegangsmiddel voor zowel goddelijke inbreng als verleiding. De hand is een instrument van actie, hetzij zondig of rechtvaardig. Wat het oog ziet en de hand aanraakt is iets dat we zorgvuldig moeten regelen om onze zuiverheid te bewaken.) Een televisie uit een huis verwijderen, een computer verwijderen of niet langs een tijdschriftenrek lopen, kunnen drastische maatregelen lijken, maar ze zijn niets vergeleken met een oog uitrukken of een hand afsnijden! Jezus leert ons dat we veel radicaler en contra-cultureel moeten denken in onze pogingen om seksueel puur te zijn.

Wees niet nonchalant of gemakkelijk, wees doorslaggevend. Als dat betekent dat je nooit op internet gaat, nooit naar een videotheek gaat, nooit met een bepaald persoon bent, nooit naar bepaalde soorten muziek luistert, maak dan die afspraak, hoe radicaal of extreem het ook lijkt. (De bijbel zegt me niet dat ik tv of video’s moet kijken of e-mails moet versturen – het zegt mij dat ik mijn geest moet beschermen tegen onzuiverheid.) Je zou kunnen denken: “Ik zou sterk genoeg moeten zijn om deze verleiding te weerstaan,” maar als je dat niet bent, neem dan elke stap om het te vermijden. Als deze dingen op krukken lijken, gebruik dan alle krukken die je nodig hebt om te lopen.

Een christelijke zakenman die bijna elke week rondreist, vertelde me dat zijn omgang met God om één reden totaal was uitgehold – hij bleef in hotels en had een lange geschiedenis waarin hij er niets aan deed om de verleiding om pornofilms te bekijken.

Na jaren van schuld en spijt, gevolgd door het steeds opnieuw bezwijken voor dezelfde verleiding, veranderde hij eindelijk zijn strategie. Toen hij op een dag in een hotel had ingecheckt, zei hij: ‘Laat de tv alsjeblieft uit mijn kamer verdwijnen.’

Toen de receptionist zei: “Mijnheer, als u geen tv wilt kijken, zet hem dan gewoon niet aan,” antwoordde hij, “ik ben een betalende klant en ik wil graag dat de televisie wordt verwijderd.” Ze stuurde een klusjesman mee om de tv te verwijderen en hij bracht zijn late avonden door met het lezen van de Bijbel zonder de verleiding om porno te kijken.

Op het moment dat hij krachtig was, nam hij een beslissing die hem behoedde voor verleiding. Hij vertelde me dat hij dit heeft gedaan in elk hotel waar hij de afgelopen drie jaar verblijft en zei: “Deze enkele actie heeft een revolutie teweeggebracht in mijn christelijk leven.”

Als dit betekent dat je nooit alleen achter gesloten deuren moet zijn met je date, het zij zo. Doe wat nodig is. Wees creatief, wees radicaal en doe alles wat je kunt om verleiding te voorkomen.

23. Tel de kosten van onzuiverheid.

Bedenk van tevoren de verwoestende gevolgen van seksuele zonden en je zult minder snel geneigd zijn om ze te plegen.

De gevolgen zijn ernstig en velen zijn voor altijd – je maagdelijkheid verliezen, God teleurstellen, een slecht voorbeeld zijn voor familie of vrienden, het in de toekomst moeten vertellen aan iemand van wie je houdt, de mogelijkheid van ongewenste zwangerschap en ernstige seksueel overdraagbare aandoeningen, de gedachtes en mentale beelden van je seksuele zonde die je kunnen plagen, de belemmeringen voor het huwelijk die voortkomen door seks voor het huwelijk, de grotere kans van buitenechtelijke seks (overspel) van degenen die seks voor het huwelijk hadden.

Bedenk dat als je de zonde van hoererij begaat, dat nooit kan worden geneutraliseerd door de grotere zonde van abortus. Seks voor het huwelijk is een zonde; zwangerschap is geen zonde. Laat een kind niet de consequenties betalen van jouw verkeerde keuze. Heb de moed om nu de juiste keuze te maken.

Vertel niet tegen jezelf dat je net zo goed kunt doorgaan met zondigen, want God zal je toch vergeven. Dit maakt de genade van God goedkoop. Elk begrip van genade waarbij zonde onbelangrijk lijkt, is niet bijbels. God vergeeft wanneer we ons oprecht bekeren. En als we ons oprecht bekeren, zullen we dat laten zien door de nodige stappen te nemen om verleiding te voorkomen. Zelfs een persoon die vergeven is moet met de gevolgen van zijn zonde omgaan.
Als ik dronken word, roekeloos ga rijden, een meisje van zes jaar aanrijd en haar doodrij, dan zal God mij vergeven als ik me bekeer. Maar zijn vergeving zal het meisje niet tot leven brengen en het zal mij ook niet ontzeggen van de wettelijke en relationele gevolgen van mijn zonde. Seksuele zonden hebben langdurige gevolgen – veronderstel niet dat God altijd deze gevolgen zal wegnemen. Hij neemt de schuld weg, maar hij neemt niet altijd de consequenties weg. Dat is gewoon hoe het leven werkt.

Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

1 Thessalonicenzen 4: 3-5

Laatste gedachten

Ben je klaar om je te committeren of jezelf opnieuw toe te wijden aan een leven van seksuele reinheid? Dit is het moment. Niets is vluchtiger dan het moment van overtuiging. Reageer nu, anders reageert u misschien nooit.

Ontken de realiteit niet. God heeft een universum gemaakt waarin gerechtigheid altijd op de lange duur wordt beloond, en ongerechtigheid wordt altijd op de lange duur gestraft. Wat juist is, is altijd wat slim is:

Ik, de HEERE, doorgrond het hart, onderzoek de geest, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen,overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Jeremia 17: 10

Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.

Spreuken 24: 12

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Mattheüs 16: 27

En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede dienaar! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden.

Lukas 19: 17

God zal ieder vergelden naar zijn werken

Romeinen 2: 6

U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije.

Efeze 6: 8

Leef op zo’n manier dat je je Heer op een dag tegen je hoort zeggen: “Goed gedaan.” Ga aan de juiste kant van het morele systeem staan. Eer God door in seksuele reinheid te leven. Als je dat doet, ervaar je zijn zegen en beloningen niet alleen vandaag, morgen en over tien jaar, maar tot in de eeuwigheid.

Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen;
hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?
Want wat is het deel van God van boven,
of het eigendom van de Almachtige vanuit de hoogten?
Is het niet ondergang voor wie het verkeerde doet,
en ongeluk voor wie onrecht bedrijven?
Ziet Hij mijn wegen niet,
en telt Hij niet al mijn voetstappen?
Als ik met leugens heb omgegaan,
en mijn voet zich gehaast heeft naar bedrog,
laat Hij mij dan wegen in een zuivere weegschaal,
en God zal mijn oprechtheid weten.
Als mijn schreden van de weg zijn afgeweken,
en mijn hart mijn ogen gevolgd is,
en er iets aan mijn handen kleeft,
dan mag ik zaaien, maar een ander eten,
en wat bij mij uitspruit, mag ontworteld worden!
Als mijn hart verleid is geweest om naar een andere vrouw te gaan,
of als ik geloerd heb aan de deur van mijn naaste,
laat mijn vrouw dan koren malen voor een ander,
en laten anderen zich over haar heenbuigen!
Dat zou namelijk schandelijk gedrag zijn,
en het is een misdaad bij de rechters.
Dat zou namelijk een vuur zijn dat verteert tot in het verderf,
en dat al mijn opbrengst ontwortelt.

Job 31: 1-12

Oorspronkelijke artikel is te vinden op – https://www.epm.org/resources/2010/…

Oorspronkelijk gepost: https://clcpublicaties.nl/randy-alcorn-richtlijnen-seksuele-reinheid-deel1/https://clcpublicaties.nl/randy-alcorn-richtlijnen-seksuele-reinheid-deel-2/


Guidelines for Sexual Purity 

I’ve developed the following material and presented it to many young people and their parents over many years. When my now married daughters were teenagers, I honed it further for sharing and discussion with them and the young men who asked to date them. Until we had gone over these principles together (my wife and I, our daughter and the boy) and made sure there was complete agreement, we didn’t allow a dating relationship to begin.

We found that this was a great help not only to our daughters but also to the young men who wanted to date them. We made our expectations clear, gave them specific guidance and principles (not just rules), and told them we’d be asking them if they were living up to these standards. This deepened our relationship, opened communication and created healthy accountability.

Though there were sometimes nervous jitters as family members (and especially the young men) anticipated these sessions, in each case the time together was strategic, encouraging and rewarding. Having consistently practiced this when they were dating, it was impossible for us and for our daughters to imagine them dating a young man without first openly addressing with him all the principles that follow. (Each time we did this, of course, it further reinforced these principles for our daughters and for us.)

“It is God’s will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen, who do not know God.” (1 Thessalonians 4:3-5).

Part One: What You Need to Know

1. Sex is good. God created it, God called it “good,” and it existed before there was any sin in the world.

Sex was not created by Satan, Playboy, Hollywood, HBO, rock musicians or the Internet. Sex was created by the holy God of heaven, where purity reigns.

God made sex physically desirable by creating us with sex drives, without which sex wouldn’t exist and neither would people. God’s Word speaks openly of the pleasure of sex within the marriage relationship (Proverbs 5:18,19; Song of Solomon 4:5; 7:1, 6-9).

We shouldn’t be ashamed to talk about what God wasn’t ashamed to create. However, God requires us to address the subject in keeping with his intentions and requirements, not the world’s. He warns us not to talk about sex in any inappropriate context:

But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God’s holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place. (Ephesians 5:3-4)

God designed sex for the sacred union of marriage, and reserves it for that union. It is both the means by which children are conceived (something very close to God’s heart) and a means by which marital intimacy is expressed and cultivated. When it takes place in its proper context, God is definitely pro-sex.

2. Like all good gifts from God, sex can be misused and perverted.

Water is a gift of God, without which we couldn’t survive. But floods and tidal waves are water out of control, and the effects are devastating. Fire is an energy-producing gift of God that gives warmth and allows us to cook. But a forest fire or a house burning to the ground or a person engulfed in flames is fire out of control-it is horrible and frightening. Water and fire are good things which, when they occur outside their God-intended boundaries, become bad.

Likewise, God designed sex to exist within certain boundaries. When exercised in line with God’s intended purpose, it is beautiful and constructive. When out of control, violating God’s intended purpose, it becomes ugly and destructive. Sex is a good thing which, when it occurs outside its God-designed boundaries, becomes bad.

The problem isn’t sex—the problem is us. We’re sinners who can pervert, abuse, and rip away from their proper place the good things God created. The greater the gift from God, the more power it has both for good and bad. Inside marriage, sex has great power for good. Outside marriage it has equally great power for bad.

3. The boundaries of sex are the boundaries of marriage.

Sex and marriage go together. Sexual union is intended as an expression of a lifelong commitment, a symbol of the spiritual union that exists only within the unconditional commitment of marriage. Apart from marriage, the lasting commitment is absent and the sex act becomes a false expression, a lie.

Every act of sex outside of marriage cheapens both sex and marriage. Sex is a privilege inseparable from the responsibilities of the sacred marriage covenant. To exercise the privilege apart from the responsibility perverts God’s intention for sex.

Sex is designed to be the joining of two persons, of two spirits, not just two bodies. Sex should be giving to someone to whom I’m 100% committed (as measured by the state of legal marriage), not taking from someone to whom I’m uncommitted or partially committed.

“But we really love each other” has no bearing on the ethics of sexual intimacy—sex does not become permissible through subjective feelings, but through the objective lifelong commitment of marriage.

4. Your sexual purity is essential to your walk with God.

Sexual purity is not an option for an obedient Christian, it’s a requirement. God’s will is centered on our character and moral purity much more than on our circumstances, such as job, housing and schooling. You want to know God’s will? You don’t have to wonder. Here it is: “It is God’s will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality” (1 Thessalonians 4:3). There is no sense seeking God’s will in other areas when you are choosing to live in sexual impurity in your mind or body.

     "Who may ascend the hill of the LORD? Who may stand in his holy place?
     He who has clean hands and a pure heart.” (Psalm 24:3-4)

     "If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened.” (Psalm 66:18)

     "If anyone turns a deaf ear to the law, even his prayers are detestable.” (Proverbs 28:9)

     "When I called, they did not listen; so when they called, I would not listen,’ says the LORD Almighty.” (Zechariah 7:13)

Sexual purity is inseparable from a committed Christian life. If you are not living in sexual purity, God will not hear your other prayers until you offer the prayer of confession and repentance and commit yourself to a life of holiness (1 John 1:9).

5. You are vulnerable to sexual immorality.

Don’t kid yourself that it can never happen to you—it can. And if you don’t think it can, it almost certainly will.

     "Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.” (Proverbs 16:18)

     "So, if you think you are standing firm, be careful that you don’t fall!” (1 Corinthians 10:12)

     "Brothers, if someone is caught in a sin . . . watch yourself, or you also may be tempted.” (Galatians 6:1)

If you think you’ll never be burglarized, you’ll fail to take precautions to keep it from happening. If you think you’ll never fall sexually, you’ll fail to take precautions to keep it from happening.

6. You are targeted for sexual immorality.

Years ago there was scuttlebutt about an international “hit list,” a calculated plan for paid assassins to murder strategic world leaders. The Enemy, Satan, has maintained a moral “hit list” throughout the ages. Since God’s children are close to God’s heart, Christians are at the very top of that list.

The more involved you are in serving Christ, the greater vested interests Satan has in destroying you and God’s work in and through you. The evil one wants to take you down and to use your life as a bad example to other Christians, who will imitate your moral compromise. God requires that we be holy and pure instruments to be used by him (2 Timothy 2:20-21). More Christians—including Christian leaders—become useless and are lost to serving Christ due to sexual immorality than anything else. (See my booklet Sexual Temptation: Establishing Guardrails and Winning the Battle.)

Here’s the reality—the forces of evil have taken out a contract on you. There’s a price on your head. Satan has declared war on you: “Our battle is not against flesh and blood, but against principalities and powers of darkness, against spiritual forces of evil in the invisible realm” (Ephesians 6:12). These evil beings have vested interests in your moral collapse. They will do everything in their power to strike out at Christ and his church through enticing you into immorality.

Satan is neither omnipresent nor omnipotent—there are only so many demons and none of them can be two places at once. Therefore, fallen angels attack and tempt not indiscriminately but with strategic purpose. Satan does not have to waste his time on those who have already made the biggest messes of their lives. Rather, he specially targets those whose fall would have the greatest negative effect on the kingdom of God. That’s why God’s Word warns Christians:

”Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour” (1 Peter 5:8).

The devil wants to derail you from serving God. He wants you imprisoned to sin. God wants you free. Only by exercising self-control and being on alert can we expect to resist the enemy’s plan to lead us into sin. Satan “scouts us out” and knows only too well the chinks in the armor of every Christian. His aim is deadly, he excels at tailor-made temptations, and it is at our points of greatest vulnerability that he will attack.

Don’t forget that “the one [Christ] who is in you is greater than the one who is in the world” (1 John 4:4). As powerful as the evil one is to tempt us, God is infinitely more powerful to deliver us and has given us in Christ all the resources we need to live godly lives:

His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. (2 Peter 1:3-4)

7. Your body belongs to God, not you.

"You are not your own; you were bought at a price. Therefore honor God with your body” (I Corinthians 6:20).

If it’s my house, I have the right to do what I want with it. If it’s someone else’s, I don’t. Sometimes when I’m speaking I ask to borrow a pencil from someone in the audience. Then I break it in half, throw it to the floor and stomp on it. There’s always a wide-eyed silence and expressions of shock and discomfort in the audience. I ask them why they’re bothered by what I’ve done, why they think I did something wrong. Someone always says “because it wasn’t your pencil.” Then I explain that it really was my pencil, that I gave it to the person ahead of time and asked her to hand it to me when I called on her. Suddenly it changes everything, because if it belongs to me, then (and only then) do I have the right to do with it as I please. If it belongs to someone else, I have no such right.

When you came to Christ, when you affirmed him as Lord of your life, you surrendered your entire self, including your body, to God. The title to your life was transferred from you to God. Christ owns you and your body. You are bought and paid for. “Your body” is really his body. He paid the ultimate price for it. What price? The shed blood of God Almighty! We are his both by virtue of his creation and his redemption. God has every right to tell me what to do with my mind and body. I have no right to do whatever I want with what belongs to God.

8. Sexual purity begins in the mind, not the body.

"As a man thinks in his heart, so is he” (Proverbs 23:7).

"For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality . . .” (Matthew 15:19-20).

"But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart” (Matthew 5:28).

You will inevitably adopt the morality of the programs, movies, books, magazines, music, Internet sites and conversations you participate in. GIGO—Garbage in, garbage out; Godliness in, godliness out. The cognitive is basic to the behavioral—you become what you choose to feed your mind on.

     Sow a thought, reap an action;
     Sow an action, reap a habit.
     Sow a habit, reap a character.
     Sow a character, reap a destiny.

Your future can be accurately predicted by what you allow your mind to dwell on. Sinful actions don’t come out of nowhere—they are the cumulative product of little moral compromises made over time, which ultimately culminate in ungodly behavior.

There’s nothing new about sexual temptation—what’s new is how it has invaded our homes. In first century Corinth there were prostitutes all over the streets, but when you entered your home you had a sanctuary from the temptation. We live in a technological Corinth, where immorality can come into the privacy of our home through airwaves (television) and modems (the Internet). Most of us are only a few pushbuttons away from sexual immorality of the mind. Every choice we make to view and contemplate immorality desensitizes us to its evil.

Actions, habits, character and destiny all start with a thought, and thoughts are fostered by what we choose to take into our minds. Therefore we should take extreme care about what we feed our minds on.

”Above all else, guard your heart [mind, inner being], for it is the wellspring of life” (Proverbs 4:23).

If someone wants to pollute water, he pollutes it at its source. If he wants to purify water, he purifies it at its source. Our thoughts are the source of our lives. All our lives flow from our mind, and through the choices we make every day we program our minds, either for godliness or ungodliness.

"Turn my eyes away from worthless things; preserve my life according to your word” (Psalm 119:37)

Our minds are not a vacuum—they will be filled with something. It is necessary to turn our minds from the worthless, but it’s not sufficient. We also must fill our minds with good thoughts that crowd out and combat the bad ones. It’s not enough to say “don’t think about anything bad.” (If I say, “don’t think about spiders,” what do you think about?) We must also choose to think about the good. (If I say “think about your favorite dessert,” pretty soon you stop thinking about spiders.) Time in the Word, in prayer, and in conversations with Christ-centered friends reinforces our commitment to purity.

"Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure . . . think about such things” (Philippians 4:8).

We can’t avoid every temptation, but we can avoid many of them, and we can certainly resist their attempts to take hold of us. Martin Luther said, “You can’t keep the birds from flying over your head, but you can keep them from making a nest in your hair.”

Be careful what you expose your mind to. If you’re on a diet, don’t go to Baskin & Robin’s. If you do, your resistance will break down. If you want to abstain from lust you don’t go places and watch movies and programs and read things that stimulate lust.

Your body will go where your mind allows it to. When it comes to your sexual purity, the ultimate battle is in your mind. Don’t give your mind junk food. Be sure you’re getting spiritual nutrition.

9. Since God doesn’t want you to have premarital sex, neither does he want you to do that which prepares your body for premarital sex.

“How far can I go?” This is a common question, but it isn’t the best question because usually it means “how close can I get to disobeying God without actually doing it?” If a parent tells his child “Don’t step out on the freeway,” an obedient child won’t go dangle his leg over the freeway, he’ll stay far away from it. By putting himself close to the freeway, he subjects himself to unnecessary temptation to act on his impulses, disobey and put himself in grave danger.

God made the body and mind with sex drives, and as those drives are stimulated they move toward a climax—this is a simple fact of life that no one should be naïve about. Caressing each other in sexually stimulating ways is foreplay, and foreplay is designed by God to culminate in sexual intercourse. Since intercourse is forbidden outside marriage, so is foreplay. Since sexual intercourse before marriage is wrong, it is also wrong to engage in activity that propels mind and body toward sexual intercourse.

"Flee the evil desires of youth, and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart.” (2 Timothy 2:22)

There is a continuum of physical contact that begins with things like sitting close and hand-holding on the near side and moves to sexual intercourse on the far side. In between might be an arm around the shoulder, a brief hug, a kiss on the cheek, a kiss on the mouth, a longer hug, prolonged kissing, fondling, etc. Scripture does not spell out exactly what “intermediate” behavior is permissible, but one thing is certain—the line must be drawn before either of you becomes sexually stimulated. This means that fondling—and anything else that results in a “turn on”—is forbidden.

If one of you begins to be stimulated even by an apparently innocent physical contact, then both of you should back off immediately. If you don’t back off, you are choosing to stay on a canoe headed toward a waterfall. This is not just wrong, it’s stupid. (Those who allow their minds to dwell on what’s immoral and who engage in sexual stimulation together shouldn’t be surprised when they have sexual intercourse. It’s simply the natural result of the choices they’ve made. If you want a different outcome, you must make different choices.)

Guys are more quickly and easily stimulated than girls. A girl often thinks extended kisses and hugs are fine, naïve to the fact that the guy is sexually stimulated and is tempted to push for more. Again, make sure you draw the line far enough back that neither of you crosses it.

10. Once you let your body cross the line, it will neither know nor care about your Christian convictions.

Some Christians pray God will protect their purity, then willfully put themselves into temptation and wonder why God didn’t answer their prayer. This is like putting a book at the corner of a table and praying “God please don’t let this book fall,” when all the while you keep pushing it further and further off the edge. No matter how fervently you pray that the book won’t fall, it will fall if you continue to choose to push it. No matter how fervently you pray that you will not fall into immorality, you will fall if you continue to make choices that feed your temptation toward immorality. Don’t allow your choices to undermine and invalidate your prayers.

11. If you have sexual intimacy with someone outside marriage, you are stealing from God and the other person.

Since he or she belongs to God, not you, that means you are borrowing this person for the evening. Be careful what you do with what doesn’t belong to you. You’ll be held accountable to his or her Owner.

12. God has your best interests in mind when he tells you not to have premarital sex.

What’s right is always smart, and always for your good. Sex is not just something you do—sex is someone you are. It is linked to the welfare of your whole person.

Having sex outside of marriage is self-destructive in every sense. Sexual purity is always for the best—not only for God and others, but for you.

13. God would not tell you to abstain from impurity if it was impossible to obey him.

God is not cruel. He doesn’t command you to abstain from necessities, such as eating or drinking or breathing. Sex is something everyone can abstain from—it is a strong desire, yes, but never an emergency, never a necessity. Christ has given us the resources to resist every temptation:

"The grace of God teaches us to say ‘No’ to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age” (Titus 2:12).

"His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires” (2 Peter 1:3-4).

You do not have to watch that movie. You can turn it off, walk out, go in the other room. You don’t have to click on that link to an ungodly website. You don’t have to fondle the person you’re dating. You can and should draw upon your resources in Christ, and say “no” to temptations to sin.

14. Satan will lie to you about sex, but Jesus tells you the truth.

Jesus said of Satan, “He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies” (John 8:43-44).

Satan is an expert at telling lies, and he tells them smoothly and convincingly. He has persuaded many young people “it’s okay to touch her there, it’s okay to let him touch you, it’s natural, it won’t hurt anything.” Soon there’s lust, sin, devastation, disillusionment, loss of respect, conflict, insecurity and sometimes unwanted pregnancy and sexually transmitted diseases. Many young people end up angry and bitter at themselves and others because they bought the lie, the relationship is ruined and now they are paying the price.

Satan is a liar, but Jesus is the truth and the truth-teller (John 14:6). He said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free” (John 8:32). Those who believe Satan’s lies about sex end up in bondage. Those who believe Christ’s truth about sex end up free.

Identify and meditate on the truths Christ tells you. Identify and reject the lies Satan tells you.

15. You must learn to think long term, not short term.

Good or bad, you will always reap what you sow—you will always harvest the consequences of your choices.

'Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction; the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.” (Galatians 6:7-9)

It doesn’t matter how smart you think you are. It doesn’t matter whether you have a Ph.D. in physics, if you step off the tenth story of a building, you will fall to your death. Gravity is law—there’s just no getting around it. Likewise, God has set up spiritual laws that govern the universe, including laws concerning our sexual behavior. If we break his commandments, ultimately we get broken.

Scripture teaches two basic alternatives in life, the way of God and the way of men, the way of holiness and the way of sin. Proverbs speaks of the path of wisdom and the path of foolishness, and calls upon us to make right choices, which are also wise, and avoid wrong choices, which are also foolish. After laying out the blessings of obedience and the curses of disobedience, God said,

"This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live” (Deuteronomy 30:19).

The lifelong consequences of sexual impurity are worse than we can imagine. The lifelong rewards of sexual purity are greater than we can imagine.

 

Part Two: What You Need to Do (Guidelines for Protecting Purity in Dating)

1. Realize you don’t have to date.

Much sexual temptation today is created by our social practice of coupling and isolating young people instead of doing what the Hebrew culture and many others have done—requiring that single people spend time together only in a context supervised by parents and other adults.

This structure of direct parental involvement and carefully overseen courtship has been the normal social structure; it is ours that is abnormal. In our culture, the unprecedented combination of young people’s leisure time, money, transportation and being permitted to be alone for long hours and late at night—and the large gap between the average age of puberty and marriage—have proven overwhelming temptations to many, Christians included. (This is especially true in a culture that distorts teen sex, making it look romantic and healthy, when in fact it is usually unfulfilling, often emotionally devastating, and always morally wrong.)

Many people think that to be normal you have to date. But just because lots of other people do doesn’t mean you have to. It’s an option, not a need. With the upside comes the downside of definite risks and temptations. You can enjoy fun positive friendships with people of the opposite sex and be involved in all sorts of activities without coupling up with one person.

If you do choose to date, the following guidelines can help you maintain a walk with God and guard your purity.

2. If you’re a Christian, only date Christians.

Dating is the path to marriage. You will not marry every person you date. But the person you marry will be someone you dated. Therefore every date is a potential mate. There is no such thing as “just dating”—you don’t “just” bungee jump from a helicopter, or “just” fight on the front lines of a battle and you don’t “just” date. It’s too important to say “just.” Too much is at stake.

God says “Do not be yoked together with unbelievers . . . what fellowship can light have with darkness?” (2 Corinthians 6:14). Don’t enter into any relationship that could compromise your convictions. The closer the relationship the greater the danger.

There are many contexts in which to do evangelism—dating isn’t one of them. God doesn’t call anyone to missionary dating. Far too much is at risk. For the same reason you wouldn’t marry a nonchristian, you shouldn’t date one. If you wouldn’t eat poison mushrooms, don’t put them on your plate. If that seems an unfair comparison to dating an unbeliever, reread 2 Corinthians 6:14.

If you wouldn’t marry a person because they don’t know Christ, that’s a good enough reason not to date them. More young men and women are derailed from their walk with Christ by dating nonbelievers than anything else. The longer you allow a relationship to go on with a nonbeliever, the more cloudy your judgment will become and the more likely you will commit immorality and turn your back on the Lord in other ways. Convictions waver when we place ourselves in the realm of temptation. There is only one way to be sure you do not marry an unbeliever: never date an unbeliever.

3. If you’re a committed disciple, only date committed disciples. (And if you’re not a committed disciple, why aren’t you?)

It is necessary to date only Christians, but it is not sufficient. Many Christians lack moral fiber, convictions, maturity, and discipline. Just because a person is a Christian doesn’t make him or her morally safe or a worthy partner. Let’s face it—some Christians are still jerks, and a Christian jerk is still a jerk.

Don’t expect perfection in the person you date. But do expect character and godliness. Don’t date someone with spiritual problems or character deficiencies that would cause you not to marry them.

This assumes that you yourself are a growing Christian, that you are developing a strong character and strong convictions. If you’re not a committed, growing disciple, then a committed, growing disciple shouldn’t be dating you. Don’t only think about being out of God’s will if you date the wrong person—also think about whether someone else would be out of God’s will dating you. The first key is being the right person, the second key is dating the right person.

4. Choose dates by character, not just appearance.

“The LORD does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.” (1 Samuel 16:7)

Appearances change over time. You’ll find that out at your ten year and twenty year class reunions! But even in the short-run, a person who looks great at first glance but who lacks character and depth quickly becomes less attractive. A person with strong character quickly becomes more attractive. When we judge people by their appearances, often we turn out to be dead wrong—and meanwhile we may have made foolish choices.

5. Realize Christ is watching and is with you all evening—wherever you go and whatever you do.

He is watching you because he is omniscient. He is with you because he’s omnipresent, but as a believer he is with you in a very special way—he indwells you, you are his holy temple. You are the holy of holies, the dwelling place of the Almighty: “Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and join them to a prostitute (or anyone else in an immoral action)? Never!” (1 Corinthians 6:15). Since the Holy Spirit of God is within us, when we do evil with our bodies we bring God himself to the evil with us. This should be an unthinkable blasphemy for any Christian.

6. Realize where you go and who you go with will influence your sexual desires.

It’s our nature to be influenced by our surroundings. When we put ourselves in a godly atmosphere with godly people, we are influenced toward godliness. When we put ourselves in an ungodly atmosphere with ungodly people we are influenced toward ungodliness.

"Do not be misled: ‘Bad company corrupts good character.’” (I Corinthians 15:28)

"He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm.” (Proverbs 13:20)

"Stay away from the foolish man, because you will not find knowledge on his lips.” (Proverbs 14:7)

". . . rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God . . . Have nothing to do with them.” (2 Timothy 3:4-5)

7. Realize your date is your brother or sister in Christ—not your “lover.”

“Treat older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity” (1 Timothy 5:2). Don’t go into dating with the goal of romance, but the goal of spending time with your brother or sister. When you begin a relationship, a rule of thumb is, don’t do anything physically you wouldn’t do with your brother or sister.

If a Christ-centered and positive relationship develops, then you might move to cautious displays of affection such as hand-holding. But be alert to the difference between appropriate affection and intimacy. You must stay safely back from the line where either one is propelled toward sexual intimacy. It’s very hard to move back once you’ve crossed a line—so don’t cross it in the first place.

This person may end up being a lifelong friend, or married to your best friend. Don’t do anything with him or her that would cause you to be embarrassed or self-conscious if you end up being best man or maid of honor at his wedding.

8. Focus on talk, not touch; conversation, not contact.

Dating is a time to explore minds and souls, not bodies. Treat your date as a subject to listen to and understand and appreciate, not an object to experiment with, conquer or satisfy your desires.

9. Avoid fast moving relationships and instant intimacy.

Pace your relationship. Take it step by step, don’t go into a free fall. A car moving too fast is likely to swerve out of control when it hits a slick spot. Keep your foot near the brake. Don’t let this relationship get out of control.

10. Plan the entire evening in advance, with no big gaps.

Gaps always get filled, often with temptations to sexual impurity. Know what you’re doing and either stick with the plan or go somewhere safe, where you’re in the sight of others (particularly others who respect the need for purity). You can still have a private conversation even in a room full of people. But their presence will encourage you to focus on the conversation rather than on temptation to impurity.

11. Avoid setups like the plague.

Setups include such things as being alone on a couch or in a car late at night or in a bedroom. (Stay out of each other’s bedrooms!) Learn not to trust yourself too much. Psychologist Henry Brandt’s teenage son asked him, “Dad, don’t you trust me?” Brandt responded, “Alone, late at night, in a car, with a girl? I don’t trust me—why should I trust you?”

Determine to stay away from the setup, rather than putting yourself in the setup and having to call on your convictions when your resistance is at its lowest, and you’re most likely to give in. In the moment of strength, make decisions that will avoid temptation in the moment of weakness. When you’re on a diet, don’t step foot in a doughnut shop. In fact, don’t even walk down the street the doughnut shop’s on.

12. Be accountable to someone about your physical relationship.

This should be a committed brother or sister in Christ, usually the same gender as you. It should be someone who takes sexual purity seriously, someone with wise advice, who will pray for you and help hold you accountable to high standards.

Parents should talk openly with their children involved in dating relationships. They should go over these guidelines for purity and tell their kids, “Because we love you and it’s our job to protect you, from time to time we’re going to ask you how you’re doing in maintaining purity in your relationship.” It is not only a parent’s right to ask such a question, but his responsibility.

We all need someone to be honest with us. It’s a great help just to have someone ask you, “How did it go last night? Did you honor the Lord? Did you maintain your purity?” If you know someone’s going to ask, it’s a great motivator to choose wisely.

13. Pray together at the beginning and end of each date.

Commit the evening or day in advance to the Lord. Ask him to be pleased in everything you do. Plan to pray at the end of the date to thank him for the evening. If you know this prayer is coming, it will help you to be sure to control yourself and please God.

14. Imagine your parents and church leaders are watching you through the window.

Would that change how you behave? Then realize your life is not private, it’s an open book to be seen by a watching world:

"What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs” (Luke 12:3).

Meditate on the fact that someone much more holy than your parents and church leaders, and to whom you are even more accountable, is watching you, even when you tell yourself you’re alone. God is omniscient and omnipresent. He is the Audience of One:

"Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence. If I go up to the heavens, you are there; if I make my bed in the depths, you are there." (Psalm 139:7-10)

"Can anyone hide in secret places so that I cannot see him?” declares the LORD. ”Do not I fill heaven and earth?” (Jeremiah 23:23-24).

"The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good” (Proverbs 15:3).

"My eyes are on all their ways; they are not hidden from me, nor is their sin concealed from my eyes.” (Jeremiah 16:17)

God not only sees our actions, he knows our thoughts:

"You perceive my thoughts from afar. Before a word is on my tongue you know it completely, O Lord.” (Psalm 139:2, 4)

"[God] knows the secrets of the heart.” (Psalm 44:21)

"I the Lord search the heart and examine the mind.” (Jeremiah 17:10)

In temptation our theology becomes very cloudy. The truth is, there is no such thing as a private moment. God is never in the dark. He is always watching. We may fool ourselves and others, but never God. He knows what we’re thinking about and what we’re doing. And it is his appraisal of our life that ultimately matters.

15. When you sense the temptation coming, before things start to get out of control, RUN.

“Flee from sexual immorality” (1 Corinthians 6:18). When it comes to sexual temptation, it always pays to be a coward. In this battle, retreat is always the first line of defense. He who hesitates (and rationalizes) is lost.

Joseph demonstrated this with Potiphar’s wife:

"And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her . . . She caught him by his cloak and said, ‘Come to bed with me!’ But he left his cloak in her hand and ran out of the house.” (Genesis 39:10, 12)

Joseph not only refused to go to bed with her but to “even be with her.” He saw the danger signs and avoided her. And when she finally pushed herself on him, he did not trust himself to stay where he was, but ran out of the house. Don’t stay and try to “resist” temptation when you have the option of running from it. And don’t choose to be near someone when that person is a source of temptation to you, or you are to her.

16. Write out your own standards and enforce them yourself—never depend on your date.

You as an individual are responsible and accountable to God for what you do (Romans 14:10-12; 2 Corinthians 5:10). Someone else’s convictions or lack of convictions, or self-control or lack of self-control is not the issue. (Though you should never be dating someone who lacks convictions and self-control). You are fully responsible for your behavior. If you fall into sexual immorality you have yourself to blame. Pointing the finger at someone else doesn’t cut it.

17. Make your moral decisions in advance—not in the time of temptation.

If you set your alarm clock at night and tell yourself you’ll decide in the morning whether you need to get up when the alarm goes off, you may as well not set it. Either you are committed to getting up or you’re not. If it’s left to your feelings in the moment of truth, you’ll make the wrong decision. Again: in the moment of strength make choices that will serve you well in the moment of weakness.

18. Memorize Scripture on sexual purity and quote it when tempted.

“I have hidden your Word in my heart that I might not sin against you” (Psalm 119:11). When Satan tempted him, Jesus quoted Scripture to resist. When the attacks come, and they will, be ready to take up the sword of the Spirit, which is the Word of God (Ephesians 6:17). There are many Scripture passages in this handout. Choose some, then write each one on a note card and work on memorizing them.

19. Don’t do anything with your date you wouldn’t want someone else doing with your future mate.

Somewhere out there is the man or woman you’re going to marry. What do you want them to be doing now with someone else? Then live by that standard yourself. “Do to others as you would have them do to you” (Luke 6:31).

20. Look out for the “moral wear down” of long dating relationships and long engagements.

It’s easy to peak out emotionally, to wear down in the battle for sexual purity, to begin to rationalize that you’re really a couple, and after all you’ve been dating for years and maybe you think you’re going to get married anyway, so you’re “almost” or “sort of” married, right? Wrong. When it comes to the freedom to have sex there’s just two kinds of people—the unmarried, who don’t have that freedom, and the married, who do.

Don’t get engaged until you can put the wedding in sight. When you’re engaged people begin to treat you as no longer single, when in fact you are. You can be deceived into slipping into some of the privileges of marriage before marriage, especially sexual intimacy.

21. If you’ve violated some of these guidelines, confess, repent and implement a plan to prevent future violations.

When you confess and repent of your sins, God will cleanse you:

"As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us.” (Psalm 103:12)

"If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.” (1 John 1:9)

A man once confessed to his priest, “Father, forgive me for stealing a half load of hay last night . . . no, make it a whole load.” The priest said, “Which was it, a half load or a whole load?” The man replied, “Make it a whole load . . . I’m going back tonight for the other half.”

Confession is not genuine when you are planning to repeat the same sin. There must be true repentance.

Even if you are no longer a virgin you can and should commit yourself to secondary virginity—to remain sexually pure from this day forward, preserving yourself only for your marriage partner, should God choose to give you one. You need more than good intentions to maintain your purity—you need a plan. The plan you formulate may incorporate a number of elements we’ve mentioned, but it should include avoidance and accountability. If you are committed to a relationship with a growing Christian discuss it honestly and formulate a plan to prevent falling back into premarital intimacy.

22. Be radical—do whatever it takes to guard your sexual purity.

When it comes to causes of sin, don’t wait for them to taper off on their own (they never will), take decisive steps to cut them off. Consider Christ’s powerful words in Matthew 5 (repeated in 18:8-9):

"You have heard that it was said, ‘Do not commit adultery.’ But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell.” (Matthew 5:27-30)

I believe Jesus uses this shocking picture to persuade his listeners to do whatever is necessary to deal with temptation. (The hand and eye are not the causes of sin, but the eye is a means of access for both godly input and temptation, and the hand an instrument of action, either sinful or righteous. What the eye looks at and the hand touches is what we must carefully govern to guard our purity.) Removing a television from a home, getting rid of a computer, or going out of your way to never walk by a magazine rack may appear drastic measures, but they’re nothing compared to gouging out an eye or cutting off a hand! Jesus is teaching us that we need to think much more radically and counter—culturally in our efforts to be sexually pure.

Don’t be casual or gradual, be decisive. If that means never going onto the Internet, never going into a video store, never being with a certain person, never listening to certain kinds of music, then make that resolution, no matter how radical or extreme it seems. (The Bible doesn’t tell me I must watch TV or videos or send email—it does tell me I must guard my mind from impurity.) You might think “I should be strong enough to resist this temptation,” but if you aren’t, take every step to avoid it. If these things seem like crutches, fine—use whatever crutches you need to help you walk.

A Christian businessman who travels nearly every week told me his walk with God had been completely eroded because of one reason—he stayed in hotels and had a long history of failing to resist the temptation presented by the “black box” on top of the TV set, which kept enticing him to view pornographic movies.

After years of guilt and regret, followed by succumbing again and again to this same temptation, he finally changed his strategy. One day when he checked into a hotel, he said “Please have the TV removed from my room.”

When the desk clerk said, “Sir, if you don’t want to watch TV, just don’t turn it on,” he replied, “I’m a paying customer, and I’d like the television removed.” They sent in a maintenance man to remove it and he spent his late evenings reading Scripture and Christian books with no temptation toward viewing.

In the moment of strength he made a decision that kept him from temptation in the moment of weakness. He told me he has done this in every hotel he stays at for the last three years and said, “This single action has revolutionized my Christian life.”

If this means never being alone behind closed doors with your date, so be it. Do whatever it takes. Get creative, get radical, and do all you can to avoid temptation.

23. Count the cost of impurity.

Rehearse in advance the devastating consequences of sexual sin and you’ll be less likely to commit it.

The consequences are serious and many of them are ongoing—losing your virginity, disappointing your Lord, being a bad example to family or friends, having in the future to tell someone you love; the strong possibility of unwanted pregnancy and serious sexually transmitted diseases; the mental images of your sexual sin that can plague you; the hindrances to marriage produced by premarital sex; the greater possibility of extramarital sex (adultery) among those who’ve had premarital sex.

Remember that if you do commit the sin of fornication, that can never be neutralized by the greater sin of abortion. Premarital sex is a sin; pregnancy isn’t a sin. Don’t make a child pay the consequences for your wrong choice. Have the courage to make the right choice now.

Don’t tell yourself you may as well go ahead and sin since God will forgive you anyway. This cheapens the grace of God. Any concept of grace that makes sin seem unimportant is not biblical. God forgives when we sincerely repent, but if we sincerely repent we will show it by taking necessary steps to avoid temptation. Even a forgiven person must deal with many consequences to his sin. If I get drunk, drive recklessly, run over a six year old girl and kill her, if I repent, God will forgive me. But his forgiveness will not bring the girl back to life, nor will it absolve me of legal and relational consequences of my sin. Sexual sin has lasting consequences—don’t presume upon God’s forgiveness to take them all away. He removes guilt, but he doesn’t always remove consequences. That’s just how life works.

“It is God’s will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen, who do not know God.” (1 Thessalonians 4:3-5).

Final Thoughts

Are you ready to commit or recommit yourself to a life of sexual purity? Now is the time. Nothing is more fleeting than the moment of conviction. Respond now, or you may never respond.

Don’t deny reality. God made a universe in which righteousness is always rewarded in the long run, and unrighteousness is always punished in the long run. What’s right is always what’s smart:

”I the LORD search the heart and examine the mind, to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve.” (Jeremiah 17:10).

”Does not he who weighs the heart perceive it? Does not he who guards your life know it? Will he not repay each person according to what he has done?” (Proverbs 24:12)

”For the Son of Man is going to come in his Father’s glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done.” (Matthew 16:27)

”‘Well done, my good servant!’ his master replied. ‘Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of ten cities.’” (Luke 19:17)

”God will give to each person according to what he has done.” (Romans 2:6)

”Because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does.” (Ephesians 6:8)

Live in such a way as to hear your Lord say to you one day, “Well done.” Get on the right side of the universe’s moral system. Honor God by living in sexual purity. If you do, you’ll experience his blessing and rewards not only today, tomorrow, and ten years from now, but throughout eternity.

“I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. For what is man’s lot from God above, his heritage from the Almighty on high? Is it not ruin for the wicked, disaster for those who do wrong? Does he not see my ways and count my every step? If I have walked in falsehood or my foot has hurried after deceit—let God weigh me in honest scales and he will know that I am blameless—if my steps have turned from the path, if my heart has been led by my eyes, or if my hands have been defiled, then may others eat what I have sown, and may my crops be uprooted. If my heart has been enticed by a woman, or if I have lurked at my neighbor’s door, then may my wife grind another man’s grain, and may other men sleep with her. For that would have been shameful, a sin to be judged. It is a fire that burns to Destruction; it would have uprooted my harvest.” (Job 31:1-12)

The Purity Principle includes practical guidelines to protect purity, for singles, for married couples, and for parents who wish to train their children in purity. These include controlling the television and internet, and offering alternatives for how to spend our time. It also includes confession, repentance and developing biblical accountability that doesn’t just admit sin, but prevents it.

Photo by Joe Yates on Unsplash 

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries