Vấn Đề Của Chúng Ta, Giải Pháp Của Đức Chúa Trời (Our Problem, God's Solution)

Vấn đề làm thế nào chúng ta có thể hòa thuận với một Đức Chúa Trời ghét điều ác là vấn đề lớn nhất của lịch sử. Trước khi chúng ta có thể gặp Ngài trên Thiên đàng, phải có điều gì đó thay đổi tận gốc rễ. Điều này đòi hỏi một giải pháp tuyệt vời nhất, không thể kém hơn, từng được nghĩ ra.  

Đây là những gì chúng ta cần biết:

1.“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài...Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:27, 31).

Đức Chúa Trời tạo nên con người với những phẩm chất cá nhân cũng như quan hệ giống như của Ngài (Sáng Thế Ký 1:26) và mong muốn có mối quan hệ thú vị với họ. Nhưng có điều gì đó đã đi đến chỗ sai lầm nghiêm trọng. Khi A-đam và Ê-va chọn làm theo lời khuyên của Sa-tan trong Vườn Ê-đen (Sáng Thế Ký 3), tội lỗi đã đầu độc thế giới và giờ đây tất cả chúng ta đều sinh ra với mong muốn làm mọi việc theo cách riêng của mình chứ không phải theo ý Chúa.

2.“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).

Tội lỗi của chúng ta chống lại Đức Chúa Trời nhân lành và thánh khiết đã khiến chúng ta xa cách Ngài (xem Ê-sai 59:2). Đức Chúa Trời “chẳng nhìn sự dữ” (Ha-ba-cúc 1:13). Vì tội lỗi, chúng ta đánh mất mối quan hệ với Ngài cùng với hạnh phúc của chúng ta. Kết quả của tất cả những điều này là sự chết. Sự chết thuộc linh là việc xa cách Đức Chúa Trời ở một nơi rất thực gọi là Địa ngục. Sự chết thể xác đánh dấu sự chấm dứt cơ hội của chúng ta bước vào mối quan hệ với Ngài và tránh sự đoán phạt đời đời (Hê-bơ-rơ 9:27).

3.“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Chúng ta hoàn toàn không thể làm được gì để phục hồi chính mình với Đức Chúa Trời. Ngài là thánh, chúng ta thì không. Trên thực tế, Ngài phán rằng ngay cả những việc lành của chúng ta cũng giống như giẻ rách bẩn thỉu (xem Ê-sai 64:6). Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất nhiều, đến nỗi Ngài đã sai Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu, Đấng hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là con người, để giải thoát chúng ta khỏi sự chết và ban sự sống cho chúng ta (Giăng 3:16). “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Đức Chúa Giê-xu đã lên thập giá để trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã làm cho chúng ta những gì chúng ta không thể làm cho chính mình. Khi chết cho chúng ta, Đức Chúa Giê-xu phán: “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Từ Hy Lạp dịch là “mọi việc đã được trọn” được viết trên các giấy chứng nhận nợ khi chúng bị hủy bỏ. Nó có nghĩa là “đã trả đầy đủ.” Sau đó Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong mộ, chiến thắng tội lỗi và sự chết (xem I Cô-rinh-tô 15:3-4).

4.“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Món quà lớn nhất của Đức Chúa Trời là mối quan hệ được phục hồi với chính Ngài, giải thoát chúng ta khỏi Địa ngục và cho chúng ta vào Thiên đàng (Giăng 3:36). Món quà này không phụ thuộc vào công trạng của chúng ta mà chỉ phụ thuộc vào công việc ân điển của Đấng Christ dành cho chúng ta trên thập tự giá (xem Tít 3:5). Ngài là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

5.“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).

Để sống ngay thẳng với Đức Chúa Trời, chúng ta phải thừa nhận tấm lòng cũng như hành động tội lỗi của mình, đồng thời cầu xin Ngài tha thứ. Nếu chúng ta làm như vậy, Ngài khoan dung cam kết sẽ tha thứ hoàn toàn: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Sau đó, chúng ta phải khẳng định với người khác rằng Đức Chúa Giê-xu phục sinh là Chúa của chúng ta.

6.“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Cuộc sống chúng ta khao khát đã được ban tặng miễn phí trong Đấng Christ. Chúng ta có thể tin vào lời hứa của Ngài và kêu cầu Ngài cứu chúng ta, khiêm nhường chấp nhận món quà sự sống đời đời của Ngài: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13). Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào trong chúng ta và giúp chúng ta vâng lời Ngài (xem II Ti-mô-thê 1:14). 

Phúc âm được gọi là “tin tốt về phước lành” (Ê-sai 52:7). Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống và hạnh phúc mà chúng ta khao khát và Ngài muốn chúng ta tận hưởng mãi mãi. Đây là lời cầu nguyện có thể giúp bạn khẳng định đức tin của mình nơi Đức Chúa Giê-xu. Không có phép thuật nào chỉ bằng lời nói, nhưng chúng có thể giúp bạn bày tỏ một cách chân thành với Đức Chúa Trời những gì trong lòng bạn:

Kính lạy Đức Chúa Trời, con tin Ngài đã sai Con của Ngài là Đức Chúa Giê-xu đến và chết trên cây thập tự để trả giá cho mọi tội lỗi của con. Con tin Đức Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết qua sự phục sinh của Ngài từ cõi chết. Đến mức độ thật khó tin, con cầu xin Ngài tác động đến tấm lòng và tâm trí của con để vượt qua sự hoài nghi của con. Xin Ngài giúp con tin những gì Kinh Thánh nói—rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng đến để giải cứu con khỏi tội lỗi và sự chết cũng như phục hồi con về với Đức Chúa Cha.

Con hối hận và muốn ăn năn tội lỗi của mình, kể cả tính ích kỷ của con. Con thú nhận tội lỗi của mình, dù biết rằng con chưa nhận thức được hết, nhưng con xin Ngài làm cho con nhận thức rõ hơn. Với sức mạnh của Ngài, con muốn tránh làm điều sai trái và từ bỏ mọi phần cuộc sống không làm Ngài vui lòng—không chỉ hành động mà cả thái độ của con nữa. Con muốn trải nghiệm niềm vui được làm một con người mới và sống một đời sống mới. Con xin dâng chính mình con cho Ngài.

Con biết ơn Ngài đã tha thứ cho con và cầu xin Ngài trở thành Đấng Cứu Rỗi, là Chúa và Vua của con. Xin Ngài đến ngự trong con và ban cho con sức mạnh để sống một đời sống mới. Xin Ngài ban cho con đầy tình yêu của Ngài. Xin Ngài giúp con học hỏi từ Lời của Ngài và những người theo Ngài cách sống như một kẻ được biến đổi, yêu thương và tha thứ người khác như Ngài yêu thương và tha thứ cho con. Con cảm ơn Ngài.

Con cầu xin tất cả những điều này nhân danh Đức Chúa Giê-xu. A-men.

Một khi bạn đã tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình thì một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm là trở thành thành viên của một gia đình tín đồ Đấng Christ được gọi là Hội thánh. Một hội thánh tốt sẽ dạy Lời của Đức Chúa Trời cũng như mang lại tình yêu thương, sự giúp đỡ, và hỗ trợ. Nếu có thắc mắc nào khác về Đức Chúa Giê-xu, bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đó. Hãy tìm kiếm những người biết Lời của Đức Chúa Trời và có thể giúp bạn tăng trưởng trong mối quan hệ với Đức Chúa Giê-xu! Hãy đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, chia sẻ đức tin của bạn, và thường xuyên nhóm lại với con dân Chúa. “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Phi-e-rơ 3:18).

 

Our Problem, God’s Solution

The problem of how we could possibly be reconciled with a God who hates evil is the greatest problem of history. Before we can see God in Heaven, something must radically change. This calls for no less than the greatest solution ever devised.

Here is what we need to know:

1. “God created mankind in his own image...God saw all that he had made, and it was very good” (Genesis 1:2731).

God made human beings with personal and relational qualities like His own (Genesis 1:26) and desired to have a delightful relationship with them. But something went terribly wrong. When Adam and Eve chose to follow Satan’s advice in the Garden of Eden (Genesis 3), sin poisoned the world and now we are all born with the desire to do things our own way, not God’s.

2. "For all have sinned, and come short of the glory of God" (Romans 3:23).

Our sins against a good and holy God have distanced us from Him (see Isaiah 59:2). God “cannot tolerate wrongdoing” (Habakkuk 1:13). Through sin we forfeit a relationship with God, and along with it our happiness.  The result of all this is death. Spiritual death is separation from God in a very real place called Hell. Physical death marks the end of our opportunity to enter into a relationship with God and avoid eternal condemnation (Hebrews 9:27).

3. “The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23).

There is absolutely nothing we can do to restore ourselves to God. He is holy, we are not. In fact, He says even our good deeds are like filthy rags (see Isaiah 64:6). But God loved us so much He sent us His Son Jesus, fully God and fully man, to deliver us from death and give us life (John 3:16).  "God demonstrates His own love toward us…while we were still sinners, Christ died for us" (Romans 5:8).

Jesus went to the cross to pay the price for our sins. He did for us what we couldn’t do for ourselves. When Jesus died for us, He said, “It is finished” (John 19:30). The Greek word translated “it is finished” was written across certificates of debt when they were canceled. It meant “paid in full.” Jesus then rose from the grave, conquering sin and death (see 1 Corinthians 15:3-4).

4. “For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9).

God’s greatest gift is a restored relationship with Himself, delivering us from Hell and granting us entry into Heaven (John 3:36). This gift depends not on our merit but solely on Christ’s work of grace for us on the cross (see Titus 3:5). He is the one and only way to God. He said, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6).

5. “If you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved" (Romans 10:9).

To be right with God, we must admit our sinful hearts and actions, and ask God’s forgiveness. If we do, He graciously promises full forgiveness: “If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness” (1 John 1:9). Then we are to affirm to others that the resurrected Jesus is our Lord.

6. "Whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life” (John 5:24).

The life we long for is freely offered to us in Christ. We can believe His promise and call on Him to save us, humbly accepting His gift of eternal life: “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved” (Romans 10:13). God’s Holy Spirit indwells us and helps us obey Him (see 2 Timothy 1:14). 

The gospel is called the “good news of happiness” (Isaiah 52:7). Jesus said, “I have come that they may have life, and have it to the full” (John 10:10). God offers us in Christ the life and happiness we crave and He wants us to enjoy foreverHere’s a prayer that may help you affirm your faith in Jesus. There’s no magic in just saying the words, but they may help you genuinely express to God what’s in your heart:

God, I believe you sent your Son Jesus to die on the cross to pay the price for all my sins. I believe Jesus conquered sin and death through His resurrection from the dead. To the degree I find any of this difficult to believe, I ask that you work in my heart and mind to overcome my unbelief. Help me to trust what the Bible says—that you, Jesus, are the God-man who came to rescue me from sin and death and to restore me to the Father.

I am sorry for and want to repent of my sins, including my self-centeredness. I confess my sins, realizing I’m not yet aware of all of them, but I ask you to make me more aware. With your strength I want to turn away from doing wrong, and give up every part of my life that doesn’t please you—not just my actions but my attitudes. I want to experience the joy of being a new person and living a new life. I surrender myself to you.

I gratefully receive your forgiveness and ask you to be my Savior and Lord and King. Please come to indwell me and empower me to live a new life. Fill me with your love. Help me to learn from your Word and your followers how to live as a transformed person who loves and forgives others as you love and forgive me. Thank you.

I ask all these things in the name of Jesus. Amen.

Once you’ve accepted Christ as your Savior, one of the most important things you need to do is become part of a family of Christians called a church.  A good church will teach God’s Word and provide love, help, and support. If you have further questions about Jesus, you can find answers there. Seek out people who know God’s Word and can help you grow in your relationship with Jesus! Read the Bible, pray, share your faith, and gather regularly with God’s people. “Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ” (2 Peter 3:18).


Photo: Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries