آیا می‌توان با وجود سختی ها، در مسیح شاد بود؟ (Is It Possible to Be Happy in Christ Despite Suffering)

article July 6, 2021
خدا هیچ گاه تضمین نمی‌کند که زندگی مسیحی آسان و بی دردسر خواهد بود. در واقع او خلاف این را وعده می‌دهد: «براستی، همۀ کسانی که بخواهند در مسیحْ عیسی با دینداری زیست کنند، آزار خواهند دید» (دوم تیموتائوس ۳:۱۲). وقتی با مشکلات بزرگی روبرو می‌شویم نباید تعجب کنیم (اول پطرس ۴:۱۲).